Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-14: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference Dětská skeletální traumatologie

RK-34-2019-14.pdf, RK-34-2019-14pr01.pdf , RK-34-2019-14pr02.pdf , RK-34-2019-14pr03.docx

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-34-2019-14
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference Dětská skeletální traumatologie
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen „Nemocnice“) se dle materiálu RK-34-2019-14, př. 1 obrátila na zřizovatele s žádostí o příspěvek ve výši 50 000 Kč na pořádání konference Dětská skeletální traumatologie, která se bude konat 20. 11. 2019 v Nemocnici. Program konference je uveden v materiálu RK-34-2019-14, př. 2.

Plánované celkové náklady jsou ve výši 100 000 Kč a plánované celkové výnosy činí 50 000 Kč (účastnický poplatek). Příspěvek ve výši 50 000 Kč by byl určen na úhradu provozních nákladů.

Účelem příspěvku je podpora odborných setkání regionálního a celostátního významu pořádaných nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina. Pro informaci je v materiálu RK-34-2019-14, př. 3 uveden přehled příspěvků na obdobné akce pořádané nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina od roku 2008.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na pořádání konference Dětská skeletální traumatologie ve výši 50 000 Kč.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina. Finanční prostředky budou uvolněny nejpozději do 30 dnů po předložení žádosti o poskytnutí příspěvku na provoz zřizovateli.

Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 42 886 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference Dětská skeletální traumatologie;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 29. 11. 2019.

Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (29. 11. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz