Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-15: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

RK-34-2019-15.pdf, RK-34-2019-15pr01.xls

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-34-2019-15
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vydalo podle ustanovení § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky.

Dotace je určena pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“. V rámci systému postupného uvolňování dotací zaslalo MZ  v průběhu listopadu 2019 na bankovní účet Kraje Vysočina vedený u ČNB finanční prostředky v celkové výši 2 944 282,50 Kč (ÚZ 35015).

Přehled výše schválených dotací na náklady spojené se specializačním vzděláváním rezidenta pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v roce 2019 je uveden v materiálu RK-34-2019-15, př. 1.

Návrh řešení

Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá jak ve zvýšení, tak ve snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2019, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina ve výši dotace poukázané MZ na účet kraje snížené o finanční prostředky vrácené na účet MZ dle materiálu RK-34-2019-15, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 2 944 282,50 Kč na rezidenční místa – lékařské obory (ÚZ 35015). Prostředky jsou určeny pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci v rozpisu dle materiálu RK-34-2019-xx, př. 1.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 2 944 282,50 Kč (ÚZ 35015);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:

- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 280 395,00 Kč

- Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 739 050,00 Kč

- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 720 037,50 Kč

- Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 12 000,00 Kč 

- Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 192 800,00 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz