Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-28: Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11

RK-34-2019-28.pdf, RK-34-2019-28pr01.pdf , RK-34-2019-28pr02.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-34-2019-28
Název Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
Zpracoval O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší žádost ředitelky Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 (dále jen "škola") o udělení souhlasu s uzavřením dvou darovacích smluv na přijetí peněžních účelových darů do vlastnictví školy.

Ředitelka školy obdržela návrh darovacích smluv na přijetí 2 peněžních účelových darů v celkové výši 4 390 Kč za účelem pokrytí nákladů na školní stravování žáka školy ze sociálně znevýhodněného prostředí. Závazkem obdarovaného je použít darovanou částku výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovacích smluv obsahují materiály RK-34-2019-28, př. 1 a RK-34-2019-28, př. 2.

Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2019 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, a to v čl. 2 odst. 3 písm. l). Škola proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-34-2019-28, př. 1 a RK-34-2019-28, př. 2.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-34-2019-28, př. 1 a RK-34-2019-28, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz