Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-34: Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-34-2019-34.pdf, RK-34-2019-34pr01.pdf , RK-34-2019-34pr02.pdf , RK-34-2019-34pr03.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-34-2019-34
Název Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dohody ke Smlouvě o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), která byla uzavřena v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádost o změnu Smlouvy dle materiálu RK-34-2019-34, př. 2. Jedná o změnu smluvní strany, která bude nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace, kde kraj vyslovil souhlas s převodem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla v souladu se Smlouvou PR02270.1118 usnesením č. 0903/16//2019/RK. 

Žádost o podstatnou změnu Smlouvy, která tvoří materiál RK-34-2019-34, př. 2 nemá vliv na dosažení účelu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu, která mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemcem Dohodu k této Smlouvě.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedený případ posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu ke Smlouvě dle materiálu RK-34-2019-34, př. 3. Celé znění Smlouvy je obsahem materiálu RK-34-2019-34, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dohodu ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2019-34, př. 3.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz