Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-03: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2

RK-34-2020-03.pdf, RK-34-2020-03pr01.pdf , RK-34-2020-03pr02.xlsx

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-34-2020-03
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 12. 2018 usnesením 0723/08/2018/ZK Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „Zásady“). Finanční prostředky na realizaci Zásad jsou navrženy v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, na kapitole Informatika v celkové výši 7 000 tis. Kč. V souladu se Zásadami byla v červnu 2020 vyhlášena Výzva k  předkládání projektů č. 2 roku 2020, která obsahovala popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Celkový rozpočtovaný objem finančních prostředků na realizaci výzvy č. 2 činí 1 234 000 Kč. Žádosti byly v rámci této výzvy předkládány do 30. 6. 2020. Usnesením 0981/18/2020/RK ze dne 2. 6. 2020 schválila rada kraje celkem 11 projektů, na jejichž realizaci byla rozdělena částka 1 149 458 Kč s tím, že příspěvky budou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytnuty po předložení Závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu po ukončení jeho realizace. O přiznání příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím rozhoduje rada kraje. 

 

1. Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 100 000 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "Zajištění specifického SW vybavení pro výuku a prezentační techniky včetně centrální správy koncových stanic" (dále také "Projekt").

 

2. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 200 000 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "Klientské přístupové licence pro upgrade serverových OS" (dále také "Projekt").

Projekty byly zpracovány v souladu s výzvou, Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu byly doručeny na krajský úřad ve stanoveném termínu spolu s kopiemi příslušných účetních dokladů a  fotodokumentací. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku a Závěrečné zprávy a finanční vypořádání příspěvku jsou obsahem materiálu RK-34-2020-03, př. 1. Změna závazných ukazatelů je obsahem materiálu RK-34-2020-03, př. 2.

Návrh řešení

Odbor informatiky vyhodnotil předložené podklady a navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč v celkové výši 100 000 Kč a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci v celkové výši 200 000 Kč na krytí výdajů spojených s realizací Projektů. V této souvislosti je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (ÚZ 00166).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 100 000 Kč u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zajištění specifického SW vybavení pro výuku a prezentační techniky včetně centrální správy koncových stanic" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 200 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Klientské přístupové licence pro upgrade serverových OS" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz