Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-07: FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

RK-34-2020-07.pdf, RK-34-2020-07pr01.pdf , RK-34-2020-07pr02.doc , RK-34-2020-07pr03.pdf , RK-34-2020-07pr04.pdf , RK-34-2020-07pr05.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-34-2020-07
Název FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 5
Popis problému

Usnesením č. 0256/04/2019/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci Programu Informační a komunikační technologie 2019. Jedním ze schválených projektů byl projekt Obce Okarec, evidenční číslo FV02726.0146 - „OS Okarec, přívod do obce“. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 18. 7. 2019 (příloha RK-34-2020-07, př. 3).

Paní starostka Obce Okarec, Jitka Havránková, se dne 3. 8. 2020 obrátila na Kraj Vysočina s žádostí o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu do 15. 11. 2020 a termínu na předložení závěrečné zprávy do 15. 12. 2020, a to z důvodů uvedených v materiálu RK-34-2020-07, př. 4.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 0351/05/2020/ZK bylo rozhodnuto o prodloužení realizace projektu a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 13. 10. 2020 (RK-34-2020-07, př. 5).

Dne 3. 11. 2020 byla podána na Kraj Vysočina druhá žádost Obce Okarec týkající se prodloužení termínu realizace projektu do 15. 12. 2020 a to z důvodů uvedených v materiálu RK-34-2020-07, př. 1. Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, by nijak neovlivnila hodnocení projektu. Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV02726.0146.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před vypršením termínu pro realizaci projektu ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 13. 10. 2020 a průběh pandemie COVID-19 ovlivnil plánovaný harmonogram realizace této akce, navrhuje odbor informatiky vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-07, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-07, př. 2.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz