Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-12: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na akreditaci nemocnic

RK-34-2020-12.pdf, RK-34-2020-12pr01.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-34-2020-12
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na akreditaci nemocnic
Zpracoval M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Spojená akreditační komise, o.p.s. (dále jen „SAK“) v průběhu listopadu provede pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (dále jen „akreditaci“). Akreditace probíhá formou externího hodnocení kvality ve zdravotnictví, jejímž principem je posuzování shody procesů probíhajících ve zdravotnickém zařízení s akreditačními standardy s cílem zajistit kontinuální zvyšování kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče. Akreditace se uděluje na dobu tří let.

Poslední akreditační šetření v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, a Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, (dále jen „nemocnice“) proběhlo v roce 2017. Současné akreditační šetření v nemocnicích proběhne do konce roku 2020. Nemocnice podaly žádost o poskytnutí příspěvku na provoz na realizaci akreditačního šetření v celkové výši 737 980 Kč.

Nemocnice se dlouhodobě snaží poskytovat kvalitní a bezpečnou zdravotní péči, která odpovídá nejvyšším standardům a ze strany zdravotních pojišťoven je avizováno, že budou v příštích letech zvýhodňovat poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou dlouhodobě akreditovaní.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje podílet se na financování akreditace nemocnic a schválit poskytnutí příspěvku nemocnicím v celkové výši 737 980 Kč.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina a změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u nemocnic. Finanční prostředky budou uvolněny nejpozději do 30 dnů po předložení žádosti o poskytnutí příspěvku na provoz zřizovateli.

Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 737 980 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 737 980 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
    • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 354 530 Kč
    • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 383 450 Kč

       s určením na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných                 zdravotních služeb;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 15. 12. 2020. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 15. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz