Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-13: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ na Ministerstvo zdravotnictví

RK-34-2020-13.pdf, RK-34-2020-13pr01.pdf , RK-34-2020-13pr02.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-34-2020-13
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ na Ministerstvo zdravotnictví
Zpracoval M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlásilo program „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ (dále jen „program“).

Usnesením rady kraje č. 0936/17/2020/RK ze dne 26. 5. 2020 byla Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci (dále také „nemocnice“) prostřednictvím zřizovatele poskytnuta částka ve výši 349 000 Kč dle Rozhodnutí č. OKP/9/11019/2020 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 vydané MZ, dle materiálu RK-34-2020-13, př. 1.

Dopisem MZ ze dne 24. 9. 2020 byla nemocnice vyzvána k vrácení nevyužitých finančních prostředků, dle materiálu RK-34-2020-13, př. 2.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace na území České republiky a jejímu předpokládanému zhoršování, nebylo možné dokončit plánované aktivity v rámci projektu. Z  tohoto důvodu nemocnice nevyčerpala veškeré finanční prostředky poskytnuté v rámci programu a je tedy nutné vrátit na výdajový účet MZ část účelově určené státní dotace přijaté do rozpočtu kraje v celkové výši 254 000 Kč (ÚZ 35021).

Návrh řešení

Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u  nemocnice ve výši nevyčerpaných finančních prostředků vrácených na účet MZ.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ ve výši 254 000 Kč (ÚZ 35021) původně určené pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 254 000 Kč původně určenou na realizaci projektu v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz