Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-14: Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna poskytnutého příspěvku na systémová opatření ulehčující plnění tzv. protipadělkové směrnice u léků a sledování spotřeby antibiotik u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

RK-34-2020-14.pdf, RK-34-2020-14pr01.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-34-2020-14
Název Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna poskytnutého příspěvku na systémová opatření ulehčující plnění tzv. protipadělkové směrnice u léků a sledování spotřeby antibiotik u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada kraje usnesením č. 0380/07/2020/RK schválila pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, (dále jen „nemocnice“) příspěvek na provoz na pořízení hardwarového vybavení, softwarového vybavení, případně proškolení personálu lékáren v souvislosti s platností tzv. protipadělkové směrnice u léků, a na pořízení vhodného softwarového, či jiného nástroje na sledování spotřeby antibiotik (dále jen „pořízení HW, SW“) ve výši 300 000 Kč.

Nemocnice zvolila jako vhodný nástroj na sledování antibiotik nový modul Logistika do stávajícího MIS, který je ale investičním výdajem. Z tohoto důvodu nemocnice předložila odboru zdravotnictví žádost o změnu části poskytnutého příspěvku na provoz na investiční příspěvek, a to ve výši 165 000 Kč, dle materiálu RK-34-2020-14, př. 1.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit u nemocnice změnu části poskytnutého příspěvku na provoz na pořízení HW, SW ve výši 165 000 Kč na investiční příspěvek a s tím související rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 165 000 Kč, při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 165 000 Kč;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 165 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 165 000 Kč;

na pořízení hardwarového vybavení, softwarového vybavení, případně proškolení personálu lékáren v souvislosti s platností tzv. protipadělkové směrnice u léků, a na pořízení vhodného softwarového, či jiného nástroje na sledování spotřeby antibiotik.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 10. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz