Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-16: Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvku na akci „Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua“ a na akci „Výměna plynových hořáků“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

RK-34-2020-16.pdf, RK-34-2020-16pr01.pdf , RK-34-2020-16pr02.xls

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-34-2020-16
Název Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvku na akci „Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua“ a na akci „Výměna plynových hořáků“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Krylová, J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Rada kraje usnesením č. 1612/28/2019/RK schválila střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2020-2022 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina a zařazení akcí nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina do Zásobníku akcí, jejichž součástí byly i akce „Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua“ a „Výměna plynových hořáků“ (dále také „akce“) Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, (dále také „nemocnice“). Nemocnice se obrátila na zřizovatele s žádostí o souhlas s realizací akcí z důvodu havarijního stavu a o pomoc s jejich financováním dle materiálu RK-34-2020-16, př. 1.

Nemocnice předložila odboru zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku v celkové výši 3 191 470 Kč včetně DPH.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje souhlasit s realizací uvedených akcí a schválit poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2 207 670 Kč na financování akce Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua a investiční příspěvek ve výši 983 800 Kč na financování akce Výměna plynových hořáků.

Dále navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 191 470 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 3 191 470 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s realizací akcí. Současně se navrhuje provést u nemocnice úpravu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 3 191 470 Kč a dále stanovit u nemocnice jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 celkový objem použití fondu investic a jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a  je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v  souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Odbor majetkový

Odbor majetkový bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení souhlasí

s realizací akcí „Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua“ a „Výměna plynových hořáků“ u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace;

schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 191 470 Kč při současném snížení položky 5901- Nespecifikované rezervy o částku 3 191 470 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 3 191 470 Kč za účelem úhrady výdajů na realizaci akcí „Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua“ a „Výměna plynových hořáků“;
ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu výdajů spojených s realizací akcí Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua a Výměna plynových hořáků, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí;

stanoví

u Nemocnice Havlíčkův Brod jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz