Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-18: Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

RK-34-2020-18.pdf, RK-34-2020-18pr01.xlsx

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-34-2020-18
Název Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

V souvislosti s probíhající pandemií nemoci způsobené novým typem koronaviru je třeba zajišťovat konkrétní opatření na zmírnění dopadu této pandemie (např. nákupem respirátorů a jiných ochranných pomůcek).

Jedná se o mimořádnou situaci.

Návrh řešení

Vzhledem k Vládou České republiky vyhlášenému nouzovému stavu a ke krizové situaci způsobené rozšířením koronaviru je navrhováno radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS (Integrovaný záchranný systém) o částku 10 000 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva, § 6409 na výdaje spojené s opatřeními proti šíření COVID-19.

O konkrétním použití těchto prostředků bude rozhodovat hejtman kraje jako předseda Bezpečnostní rady kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 39 959 tis. Kč.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;
  • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 1. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz