Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-20: Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci

RK-34-2020-20.pdf, RK-34-2020-20pr01.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-34-2020-20
Název Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Šteflová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje Vysočina usnesením 1379/23/2020/RK ze dne 28. 7. 2020 udělila Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci (dále též Domov) předchozí souhlas k uzavření darovací smlouvy dle materiálu RK-23-2020-34, př. 1, a to za účelem přijetí peněžního účelového daru od společnosti Nutricia a.s. ve výši 13 000 Kč na reaudit standardu nutriční péče.

Z podnětu této společnosti jako dárce však následně vzešel požadavek na úpravu znění smlouvy, na což ředitel Domova reagoval předložením nové verze smlouvy ke schválení.

Nová verze darovací smlouvy je obsažena v materiálu RK-34-2020-20, př. 1. Předpokládá tedy opět nabytí daru do vlastnictví příspěvkové organizace. V souladu s ustanovením § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19 ze dne 19. 3. 2019 je příspěvková organizace oprávněna přijmout do svého vlastnictví peněžní účelový dar pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Organizace proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy, neboť původní souhlas byl dán s odkazem na konkrétní znění darovací smlouvy.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje zrušit původní usnesení rady a udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-34-2020-20, př. 1. Rozdíly mezi oběma verzemi smlouvy v rámci provedeného porovnání budou případně okomentovány na jednání rady kraje.

Peněžní účelový dar bude použit k zajištění hlavního účelu, ke kterému byla organizace zřízena, neboť i v pobytových sociálních službách typu domov se zvláštním režimem a domov pro seniory má specializovaná nutriční péče o klienty své opodstatnění. Smlouva bude před podpisem doplněna ještě o přílohu 1 (žádost Domova) a přílohu 2 (Etický kodex dárce pro obchodní partnery). Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení ruší

usnesení 1379/23/2020/RK ze dne 28. 7. 2020;

souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2020-20, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz