Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-21: Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“

RK-34-2020-21.pdf, RK-34-2020-21pr01.xls , RK-34-2020-21pr02.pdf , RK-34-2020-21pr03.pdf , RK-34-2020-21pr04.doc , RK-34-2020-21pr05.doc

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-34-2020-21
Název Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
Zpracoval J. Bína, J. Přibilová, P. Pojerová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 5
Popis problému

Usnesením rady č. 1842/30/2018/RK bylo schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. Projektový záměr byl projednán a schválen na jednání Platformy č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl. m. Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb dne 9. 10. 2018. Projektová žádost byla podána 30. 11. 2018 a rozpočet projektu je ve výši 168 405 174,24 Kč. Po schválení žádosti řídícím orgánem je projekt financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI je připraven k financování nákladů na provozování sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny s podmínkou, že jsou zařazené v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, případně s rozšířenou kapacitou, jejíž rozšíření schválí zastupitelstvo kraje. Účelem dotace je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb. V rámci projektu mělo být podpořeno několik stávajících sociálních služeb na území Kraje Vysočina na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020. 

Dne 18. 6. 2019 usnesením č. 0310/04/2019/ZK  Zastupitelstvo Kraje Vysočina podpořilo záměr rozšířit zapojené druhy sociálních služeb (o sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi, intervenční centrum a osobní asistenci), navýšit rozpočet projektu na 284 780 tis a prodloužit dobu realizace projektu do 30. 4. 2021 (financování sociálních služeb v rámci projektu nejpozději do 31. 12. 2020 dle druhu sociální služby). Nově zapojené druhy služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi a osobní asistence) jsou z projektu financovány do 30. 9. 2020. 

Dne 12. 5. 2020 usnesením č. 0228/03/2020/ZK  Zastupitelstvo Kraje Vysočina podpořilo záměr prodloužit financování nově zapojených druhů sociálních služeb - sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi a osobní asistenci do 31. 12. 2020 schválením Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI. 

Dne 8. 9. 2020 usnesením č. 0462/05/2020/ZK  Zastupitelstvo Kraje Vysočina podpořilo záměr prodloužit realizaci projektu do 31. 12. 2021 a financovat azylové domy z projektu do 30. 9. 2021 schválením Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro čtvrté kolo poskytování dotací kraje z  projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI. Pro financování bude použit zavedený systém vyrovnávací platby s navýšením hodnot obvyklých nákladů s ohledem na růst platů a mezd. Tento proces je upraven v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro čtvrté kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt VI. 

Termín pro podávání žádostí byl zásadami stanoven od 12. 10. 2020 – 19. 10. 2020 do 16:00. Po podání v těchto termínech byl pro sociální služby zpracován návrh na poskytnutí vyrovnávací platby na období od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 pro azylové domy dle materiálu RK-34-2020-21, př.  1. Pro rok 2021 bylo umožněno zvýšení o 5 % na inflaci a růst platů.

Poskytovatelé sociálních služeb financovaných z projektu byli projektovým týmem vyzváni, aby přezkoumali plán výdajů služeb do konce financování z projektu tj. do 31. 12. 2020 a v případě volných finančních prostředků požádali o snížení dotace - materiál RK-34-2020-21, př. 1. Volné finanční prostředky byly použity na prodloužení financování azylových domů z projektu do 30.  9.  2021 (Zásady Zastupitelstva pro čtvrté kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt VI.)

Návrh řešení

Navrhujeme, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu poskytnout dotace – vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI na období od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 pro azylové domy dle materiálu RK-34-2020-21, př. 1, uzavřít dodatky č. II dle materiálu RK-34-2020-21, př. 2, ve kterých se navyšuje dotace pro jednotlivé služby a prodlužuje doba jejich financování, uzavřít dodatek č. II dle materiálu RK-34-2020-21, př. 3 – snížení dotace sociálním službám dle materiálu RK-34-2020-21, př. 1 a uzavřít dodatky č. II dle materiálů RK-34-2020-21, př. 4 a RK-34-2020-21, př. 5

Dodatek č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálu RK-34-2020-21, př. 4 pro poskytovatele Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. zahrnuje snížení dotace o 10%, tedy 558 892 Kč z důvodu nedodržení podmínek stanovených v Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina – požadovaná míra obložnosti minimálně ve výši 60%. 

Dodatek č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálu RK-34-2020-21, př. 5 pro poskytovatele STŘED, z. ú. zahrnuje změnu v naplnění indikátorů projektu dané sociální služby z 10 na 8 indikátorů. Díky nižšímu využívání služby klienty z důvodu obavy možné nákazy nemocí COVID -19 není schopna splnit nasmlouvanou výši indikátorů do 31. 12. 2020. Indikátorem služby se může stát klient až po překročení hranice 40 hod. podpory ve službě. Splnění celkového počtu indikátorů za kraj a celý projekt je ale v současné době již zajištěno.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere předložený materiál na vědomí.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ02756.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout snížit dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 12 028 371 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-34-2020-21, př. 1;
  • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 18 682 805 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu RK-34-2020-21, př. 1;
  • rozhodnout uzavřít Dodatky č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálů RK-34-2020-21, př. 2, RK-34-2020-21, př. 3, RK-34-2020-21, př. 4 a RK-34-2020-21, př. 5.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz