Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-22: Návrh na poskytnutí příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb Domov Kamélie Křižanov, p.o. a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

RK-34-2020-22.pdf, RK-34-2020-22pr01.xls , RK-34-2020-22pr02.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-34-2020-22
Název Návrh na poskytnutí příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb Domov Kamélie Křižanov, p.o. a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková, T. Homolková, P. Švanda
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Předkládaný návrh se zabývá dofinancováním provozních nákladů – zvýšením příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Domov Kamélie Křižanov a dále je předmětem materiálu schválením změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro některé poskytovatele sociálních služeb – přesun části prostředků mezi službami u téhož poskytovatele. 

Kraj financuje sociální služby prostřednictvím vyrovnávací platby jako služby v obecném hospodářském zájmu. Na vyrovnávací platbě se podílí kraj vlastními prostředky a prostředky z dotace MPSV, obce, popřípadě některé státní orgány.

Na zasedání zastupitelstva kraje byla usnesením č. 0050/01/2020/ZK, 0310/04/2020/ZK a 0461/05/2020/ZK rozdělena dotace na sociální služby poskytnutá ze státního rozpočtu ve výši 932 662 821 Kč a dále z prostředků z rozpočtu kraje ve výši 65 019 000 Kč pro nestátní neziskové organizace a organizace jiných zřizovatelů. Někteří poskytovatelé sociálních služeb, ať z důvodu ukončení registrace sociální služby, nebo nevyužitím dotace získáním prostředků z jiných zdrojů, vrátili na účet kraje část poskytnuté dotace (UZ 13305) v celkové výši 321 tis. Kč. Tyto prostředky nyní mohou být přiděleny některému z poskytovatelů sociálních služeb, jehož náklady nebyly dosud pokryty dostatečnými příjmy. V této situaci se nyní nachází většina příspěvkových organizací kraje a k jejímu komplexnímu řešení bude předložen samostatný materiál. Pro použití nerozdělených prostředků byl zvolen Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, který byl do tohoto materiálu zařazen také z důvodu žádosti o převedení poskytnuté dotace MPSV na jinou provozovanou službu. 

Dále odbor sociálních věcí obdržel žádost některých poskytovatelů sociálních služeb o změnu výše dotace pro jednotlivé sociální služby při zachování konečné výše dotace, aby bylo možné optimalizovat poměr mezi prostředky ze státního rozpočtu a prostředky z rozpočtu kraje v návaznosti na nastavení spolufinancování z dotačního programu Úřadu vlády v oblasti protidrogové politiky. V některých případech se příjmy a náklady jednotlivých služeb odvíjejí odlišně od původního předpokladu v důsledku pandemie Covid-19 – např. v Domově Kamélie Křižanov byl zahájen provoz denního stacionáře později. Tyto důvody vedou k tomu, že v některých případech je požadován převod dotace na jinou sociální službu, která by bez něj musela být dofinancována.

Návrh řešení

Vzhledem k potřebě zajištění provozních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb Domov Kamélie Křižanov, p. o. navrhujeme schválit navýšení příspěvku na vyrovnávací platbu ve výši 321 000 Kč dle materiálů RK-34-2020-22, př. 1 a s tím související rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“.

Dále navrhujeme schválit změny ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb dle materiálu RK-34-2020, př. 1 a uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-22, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace o částku 321 000 Kč dle materiálu RK-34-2020-22, př. 1;
  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-34-2020-22, př. 1;
  • rozhodnout schválit změny ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-34-2020-22, př. 1;
  • rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace a změn ve výši dotace na jednotlivé služby dle materiálu RK-34-2020-22, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz