Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-23: Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a informace o vývoji rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020

RK-34-2020-23.pdf, RK-34-2020-23pr01.xls , RK-34-2020-23pr02.xls

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-34-2020-23
Název Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a informace o vývoji rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle rozpočtu (plánu výnosů a nákladů na rozpočtový rok) též tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a FKSP).  Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele (závazné ukazatele), investiční plán, odpisový plán a plán oprav.

Usneseními 1201/20/2020/RK rada kraje schválila výše uvedené plány pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče a uložila všem ředitelům předložit na odbor sociálních věci zaktualizované plány na rok 2020.

V souvislosti s vývojem hospodaření k 30. 9. 2020 a výhledů do konce roku 2020, se většina příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dostává do záporného výsledku hospodaření, který byl v souhrnné částce 63 mil. Kč předpokládán již při prvním schválení rozpočtů těchto organizací. Nedostatek financí byl způsoben především díky zvýšení lůžkových kapacit v zařízeních pro seniory na území kraje, které si vyžádal trend stárnutí populace a rostoucí výskyt onemocnění demence (navyšování dotací ze státního rozpočtu z velké části pokrývá zvyšování platů a mezd, ale již nezohledňuje nárůsty kapacit sociálních služeb v kraji).  

U velké části příspěvkových organizací nestačila poskytnutá dotace na pokrytí navýšených platových tarifů (níže uvedené hodnoty):

  1. Zvýšení platových tarifů všech zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 1 500 Kč (mimo pedagogických pracovníků);
  2. Zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků o 8 %;
  3. Zrušení tabulky platových tarifů, dosud uvedené v příloze č. 1 a snížení počtu tarifních tabulek z 5 na 4. Zaměstnancům dosud odměňovaným podle přílohy č. 1 (a přeřazeným do současné přílohy č. 2) se tak zvýšil platový tarif o dalších cca 3,5 % (nad uvedených 1 500 Kč). Jedná se o zaměstnance v kultuře, nezdravotnické zaměstnance ve zdravotnických zařízeních, nepedagogické pracovníky ve školách a školských zařízeních a  další zaměstnance zajišťující v příspěvkových organizacích technické, provozní, ekonomické, personalistické a administrativní činnosti.

Ve výjimečných případech se zvýšil počet pracovníků. 

V souběhu s tímto navýšením platů kraj financuje rozšířené kapacity zejména pobytových služeb pro seniory (Havlíčků Brod, Pacov, Telč a Třebíč) a po rozdělení prostředků MPSV na tyto nové kapacity nebylo navýšení platů finančně pokryto, ačkoliv se dotace MPSV zvýšila z částky 854 mil. Kč v roce 2019 na 932 mil. Kč v roce 2020.

Další důležitou okolností je skutečnost, že již v roce 2019 byl příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace jednorázově navýšen na 112 mil. Kč, protože financování z MPSV nebylo ani v loňském roce dostatečné. Schválený rozpočet na rok 2020 nezahrnuje toto jednorázové navýšení a obsahuje částku necelých 75 mil. Kč (počítali jsme s tím, že skutečnou potřebu bude možné vyčíslit až podle výsledku financování z dotace MPSV).

V souvislosti s onemocněním Covid-19 došlo k výpadku některých příjmů z důvodu nenaplněné kapacity a zároveň se navýšily náklady na některá protiepidemiologická opatření, u nichž ale finanční dopad na organizace zásadním způsobem snížilo zásobování z kraje. V průběhu druhého pololetí však organizace počítají s pořizováním pomůcek a dezinfekce v rámci provozních výdajů. Tyto dopady nakonec zmírňují dotační tituly zaměřené na řešení důsledků pandemie, které vypsalo MPSV nebo MZ.

V průběhu roku 2020 byla předpokládaná ztráta za všechny organizace z částky 63 mil. Kč snížena na částku 41 mil. Kč. Rozpočty organizací s touto aktualizací předkládáme radě kraji pro informaci.

Návrh řešení

Navrhujeme, aby rada kraje vzala na vědomí jejich pracovní verze aktualizovaných rozpočtů dle materiálu RK-34-2020-23, př. 1 (materiál bude doplněn v pondělí 9. 11. 2020), ve kterých se souhrnná ztráta snížila oproti schválené o 22 mil. Kč. Dále aby uložila odboru sociálních věcí i organizacím, aby tuto ztrátu minimalizovali a doporučila by zastupitelstvu převést na naši kapitolu Sociální věci částku, kterou bude reálné pro řešení této situace uvolnit a o kterou se 8. 12. 2020 mohou navýšit usnesením rady příspěvky na provoz.

Do poloviny listopadu bude teprve známo, zda a jak bude MPSV financovat odměny související s péčí o klienty s onemocnění Covid-19. V souvislosti s tím budou prověřeny mzdové limity jednotlivých organizací, možnost odkladů některých oprav a nákupů, možnost odvodů z fondů jednotlivých organizací apod. Zapojeny budou také prostředky z neuskutečněného nákupu pečovatelských lůžek. O použití prostředků na kapitole Sociální věci by rozhodla rada kraje na jednání 8. 12 2020.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o vývoji financování příspěvkových organizací kraje na v oblasti sociální péče a pracovní verze aktualizovaných rozpočtů těchto organizací, ve kterých se souhrnná ztráta snížila oproti schválené o 22 mil. Kč dle materiálu RK-34-2020-23, př. 1;

ukládá

aby odbor sociálních věcí prověřeny mzdové limity jednotlivých organizací, možnost odkladů některých oprav a nákupů, možnost odvodů z fondů jednotlivých organizací a minimalizoval předpokládanou ztrátu příspěvkových organizací;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci § 43xx o částku ... Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku ….

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 8. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz