Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-23: Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a informace o vývoji rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020

RK-34-2020-23upr1.pdf, RK-34-2020-23pr01.xls , RK-34-2020-23pr02.xls

Číslo materiálu 65
Číslo jednací RK-34-2020-23
Název Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a informace o vývoji rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle rozpočtu (plánu výnosů a nákladů na rozpočtový rok) též tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a FKSP).  Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele (závazné ukazatele), investiční plán, odpisový plán a plán oprav.

Usnesením 1201/20/2020/RK rada kraje schválila výše uvedené plány pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče a uložila všem ředitelům předložit na odbor sociálních věcí zaktualizované plány na rok 2020.

V souvislosti s vývojem hospodaření k 30. 9. 2020 a výhledů do konce roku 2020, se většina příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dostává do záporného výsledku hospodaření, který byl v souhrnné částce 63 mil. Kč předpokládán již při prvním schválení rozpočtů těchto organizací. Nedostatek financí byl způsoben především díky zvýšení lůžkových kapacit v zařízeních pro seniory na území kraje, které si vyžádal trend stárnutí populace a rostoucí výskyt onemocnění demence (navyšování dotací ze státního rozpočtu z velké části pokrývá zvyšování platů a mezd, ale již nezohledňuje nárůsty kapacit sociálních služeb v kraji).  

U velké části příspěvkových organizací nestačila poskytnutá dotace na pokrytí navýšených platových tarifů (níže uvedené hodnoty):

1.    Zvýšení platových tarifů všech zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 1 500 Kč (mimo pedagogických pracovníků);

2.    Zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků o 8 %;

3.    Zrušení tabulky platových tarifů, dosud uvedené v příloze č. 1 a snížení počtu tarifních tabulek z 5 na 4. Zaměstnancům dosud odměňovaným podle přílohy č. 1 (a přeřazeným do současné přílohy č. 2) se tak zvýšil platový tarif o dalších cca 3,5 % (nad uvedených 1 500 Kč). Jedná se o zaměstnance v kultuře, nezdravotnické zaměstnance ve zdravotnických zařízeních, nepedagogické pracovníky ve školách a školských zařízeních a  další zaměstnance zajišťující v příspěvkových organizacích technické, provozní, ekonomické, personalistické a administrativní činnosti.

Ve výjimečných případech se zvýšil počet pracovníků. 

V souběhu s tímto navýšením platů kraj financuje rozšířené kapacity zejména pobytových služeb pro seniory (Havlíčků Brod, Pacov, Telč a Třebíč) a po rozdělení prostředků MPSV na tyto nové kapacity nebylo navýšení platů finančně pokryto, ačkoliv se dotace MPSV zvýšila z částky 854 mil. Kč v roce 2019 na 932 mil. Kč v roce 2020.

Další důležitou okolností je skutečnost, že již v roce 2019 byl příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace jednorázově navýšen na 112 mil. Kč, protože financování z MPSV nebylo ani v loňském roce dostatečné. Schválený rozpočet na rok 2020 nezahrnuje toto jednorázové navýšení a obsahuje částku necelých 75 mil. Kč (počítali jsme s tím, že skutečnou potřebu bude možné vyčíslit až podle výsledku financování z dotace MPSV).

V souvislosti s onemocněním Covid-19 došlo k výpadku některých příjmů z důvodu nenaplněné kapacity a zároveň se navýšily náklady na některá protiepidemiologická opatření, u nichž ale finanční dopad na organizace zásadním způsobem snížilo zásobování z kraje. V průběhu druhého pololetí však organizace počítají s pořizováním pomůcek a dezinfekce v rámci provozních výdajů. Tyto dopady nakonec zmírňují dotační tituly zaměřené na řešení důsledků pandemie, které vypsalo MPSV nebo MZ. V současné době rovněž hospodaření organizací zásadním způsobem ovlivňují výpadky z příjmů od klientů, které každým dnem narůstají.

V průběhu roku 2020 byla předpokládaná ztráta za všechny organizace z částky 63 mil. Kč snížena na částku 36 mil. Kč. Rozpočty organizací s touto aktualizací předkládáme radě kraji pro informaci.

Návrh řešení

Navrhujeme, aby rada kraje schválila aktualizované rozpočty dle materiálu RK-34-2020-23, př. 1, ve kterých se souhrnná ztráta snížila oproti schválené o 27 mil. Kč. Dále aby uložila odboru sociálních věcí i organizacím, aby tuto ztrátu minimalizovali a doporučila zastupitelstvu kraje převést na kapitolu Sociální věci částku, kterou bude reálné pro řešení této situace uvolnit a o kterou se 8. 12. 2020 mohou navýšit usnesením rady příspěvky na provoz.

Dále doporučuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o  částku 15 000 000 Kč a § 4350 – Domovy pro seniory o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 16 000 000 Kč a rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 950 000 Kč při současném zvýšení § 4350 – Domovy pro seniory, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 950 000 Kč. Dále schválit úpravu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ dle materiálu RK-34-2020-23, př. 2.

Do poloviny listopadu bude teprve známo, zda a jak bude MPSV financovat odměny související s péčí o klienty s onemocnění Covid-19. V souvislosti s tím budou prověřeny mzdové limity jednotlivých organizací, možnost odkladů některých oprav a nákupů, možnost odvodů z fondů jednotlivých organizací apod. Zapojeny budou také prostředky z neuskutečněného nákupu pečovatelských lůžek. O použití prostředků na kapitole Sociální věci by rozhodla rada kraje na jednání 8. 12. 2020.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje
 • aktualizovaný rozpočet (plán výnosů a nákladů) příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2020 dle materiálu RK-34-2020-23, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u organizací sociální péče na rok 2020 dle materiálu RK-34-2020-23, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 15 000 000 Kč a § 4350 – Domovy pro seniory o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 16 000 000 Kč dle materiálu RK-34-2020-23, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 950 000 Kč při současném zvýšení § 4350 – Domovy pro seniory, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 950 000 Kč dle materiálu RK-34-2020-23, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-34-2020-23, př. 2;
stanoví
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel aktualizovaného rozpočtu na rok 2020:

  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-34-2020-23, př. 1;
  • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-34-2020-23, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v zařízeních sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;

 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče:

 • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;

 • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 43xx o částku 16 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 16 000 000 Kč.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 8. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz