Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-25: FOND VYSOČINY - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v programu "Cyklodoprava a cykloturistika 2019"

RK-34-2020-25.pdf, RK-34-2020-25pr01.pdf , RK-34-2020-25pr02.pdf , RK-34-2020-25pr03.doc

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-34-2020-25
Název FOND VYSOČINY - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v programu "Cyklodoprava a cykloturistika 2019"
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o návrh uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci programu Cyklodoprava a cykloturistika 2019 (dále jen „program“).

V rámci programu byly zastupitelstvem kraje schváleny: Městu Světlá nad Sázavou dotace ve výši 225 704 Kč na projekt "Oprava části cyklotrasy Lipnička – Dolní Město" (ID dotace: FV02740.0027) a Městu Žďár nad Sázavou dotace ve výši 200 000 Kč na projekt „Cyklostezka Mělkovice - Veselíčko“ (ID dotace: FV02740.0012). Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi těmito příjemci a Krajem Vysočina jsou obsahem materiálu RK-34-2020-25, př. 1.

Dne 13. 10. 2020 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádost o prodloužení termínu realizace projektu ID: FV02740.0027. Příjemce i nadále deklaruje zájem projekt realizovat, byl ale nucen přesunout akci do rozpočtu 2021.  Dne 14. 10. 2020 byla doručena žádost o prodloužení termínu realizace projektu ID: FV02740.0012. V tomto případě se jedná o projekt již v realizaci, kdy důvodem žádosti o posunutí termínu jsou komplikace při řešení majetkoprávních vztahů u projektem dotčených pozemků. Obě žádosti jsou obsahem materiálu RK-34-2020-25, př. 2

Návrh řešení

Po posouzení žádostí navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s příjemci Dodatek č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace FV02740.0027 a FV02740.0012 dle materiálu RK-34-2020-25, př. 3. Příjemci podali žádosti řádně před ukončením doby realizace projektu včetně relevantního odůvodnění.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace FV02740.0027 a  FV02740.0012 dle materiálu RK-34-2020-25, př. 3.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 1. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz