Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-27: Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny

RK-34-2020-27.pdf, RK-34-2020-27pr01.doc , RK-34-2020-27pr02.xlsx , RK-34-2020-27pr03.xls

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-34-2020-27
Název Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny
Zpracoval I. Hamáčková, M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 3
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na úpravu závazných ukazatelů Krajské knihovny Vysočiny v souvislosti s pořízením vnitřního vybavení novostavby.

Ředitelka Krajské knihovny Vysočiny požádala dne 2. 11. 2020 o převod dílčí části finančních prostředků ve výši 1 568 545 Kč určených na vnitřní vybavení nové budovy knihovny dle materiálu RK-34-2020-27, př. 1. Jedná se druhou žádost o převod finančních prostředků, která vychází z  veřejných zakázek a přímých nákupů realizovaných Krajskou knihovnou Vysočiny (dále též „KKV“) v roce 2020 dle materiálu RK-34-2020-27, př. 2.

Celkové předpokládané náklady na vnitřní vybavení nové budovy knihovny byly na základě zpracované projektové dokumentace firmou ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. a soupisu IT prvků stanoveny ve výši cca 28 400 000 Kč s DPH. Uvedenou částku schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 19. 3. 2019 usnesením č. 0122/02/2019/ZK jako závazek na zabezpečení finančního krytí veřejných zakázek Krajské knihovny Vysočiny na vnitřní vybavení nové budovy knihovny. Část finančních prostředků ve výši 7 598 000 Kč byla schválena v rozpočtu kraje na rok 2020, kapitole Kultura, v části kapitálové výdaje jako mimořádný investiční příspěvek pro KKV na vnitřní vybavení (regálový systém).

Dále byl v rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2020 v části ostatní výdaje schválen finanční prostředky ve výši 20 800 000 Kč pro KKV na vnitřní vybavení nové budovy knihovny včetně uměleckých děl s tím, že tyto finanční prostředky budou KKV převáděny formou zvýšeného příspěvku na provoz a investičního příspěvku na základě požadavků vycházejících z realizovaných veřejných zakázek či nákupů.

V rámci první žádosti KKV schválené radou kraje dne 20. 10. 2020 usnesením č. 1908/31/2020/RK byly převedeny finanční prostředky v souhrnné výši 14 817 950 Kč, z toho 10 234 400 Kč jako neinvestiční a 4 583 550 Kč jako investiční prostředky.

Předložená druhá žádost KKV o převod dílčí části finančních prostředků v souhrnné výši 1 568 545 Kč se člení na neinvestiční prostředky ve výši 307 618 Kč a investiční prostředky ve výši 1 260 927 Kč. Podrobnější přehled je uveden v materiálu RK-34-2020-27, př. 2. V souvislosti s výše uvedeným dochází k úpravě investičního plánu a úpravě čerpání fondu investic na rok 2020 dle materiálu RK-34-2020-27, př. 3.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření a úpravu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ u KKV v souvislosti s úhradou nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny (neinvestičních a investičních položek) dle materiálu RK-34-2020-27, př. 3, a dále stanovit u KKV jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 celkový objem použití fondu investic a jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic.

Vzhledem k tomu, že KKV ještě bude část zakázek a přímých nákupů vnitřního vybavení nové budovy knihovny realizovat v nadcházejícím období (viz výhled uvedený v materiálu RK-34-2020-27, př. 2), budou dle potřeb organizace předkládány radě kraje další žádosti o provedení příslušných rozpočtových opatření a úpravu závazných ukazatelů, tak aby organizace mohla uhradit potřebné závazky.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Kultura. Aktuální stav rezervy na kapitole Kultura činí 5 982 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 568 545 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 307 618 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 260 927 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 307 618 Kč a „Investiční příspěvek“ o částku 1 260 927 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny;
stanoví

u Krajské knihovny Vysočiny jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajská knihovna Vysočiny
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz