Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-28: Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

RK-34-2020-28.pdf, RK-34-2020-28pr01.pdf , RK-34-2020-28pr02.xls , RK-34-2020-28pr03.xls , RK-34-2020-28pr04.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-34-2020-28
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace (dále jen „Muzeum“), která byla poskytnuta Muzeu na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“. Zápůjčka byla poskytnuta Muzeu na základě Smlouvy o zápůjčce schválené usnesením č. 0302/04/2019/ZK ze dne 18. 6. 2019 v celkové výši 600 000 Kč. Zápůjčka je splatná k 31. 12. 2020. V souladu se smlouvou splatilo Muzeum na účet kraje zbývající část zapůjčených finančních prostředků ve výši 93 088,75 Kč. Zápůjčka je splacena v plné výši. Přehled o poskytnutých a splacených zápůjček v rámci projektu je obsahem materiálu RK-34-2020-28, př. 3.

S ohledem na tuto skutečnost a v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

 

Muzeum realizovalo projekt v roce 2019, kdy byl úspěšně předložen do Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika. Mezi hlavní výstupy tohoto projektu patřila realizace výstavy historických kočárků v Nostalgiewelt Eggenburg a přeshraniční muzejní tábor. Obsahová náplň projektu je uvedena v materiálu RK-34-2020-28, př. 1, finanční stránka projektu je v materiálu RK-34-2020-28, př. 2.

 

Materiál současně řeší dofinancování vlastních způsobilých nákladů na realizaci projektu ve výši 87 490,82 Kč, o které požádalo Muzeum dopisem dle materiálu RK-34-2020-28, př. 4.

Celkové náklady projektu činily 583 058,52 Kč včetně nezpůsobilých nákladů v celkové výši 6 051,98 Kč odpovídajících kurzové ztrátě. Po jejich odečtení činí celkové způsobilé náklady projektu 577 006,54 Kč, z této částky bylo 85 % (489 515,72 Kč) hrazeno ze zdrojů EU a 15 % (87 490,82 Kč) představuje vlastní podíl žadatele.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí ukončení projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ dle materiálu RK-34-2020-28, př. 1 a schválit příslušné rozpočtové opatření v souvislosti se závazkem spolupodílet se na financování projektu ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných nákladů projektu ve výši 87 490,82 Kč a změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u dotčené organizace. Současně se navrhuje doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření v souvislosti se  splátkou zápůjčky na předfinancování projektu a vrácené prostředky převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 93 088,75 Kč (vlastní podíl organizace ve výši 87 490,82 Kč a nezpůsobilé náklady projektu ve výši 5 597,93 Kč) dle materiálu RK-34-2020-28, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 16 647 tis. Kč.

Návrh usnesení bere na vědomí

ukončení realizace projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2020-28, př. 1;

schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 87 490,82 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 87 490,82 Kč pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci za účelem dofinancování vlastního podílu na způsobilých nákladech ukončeného projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 87 490,82 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“;
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 93 088,75 Kč v souvislosti se  splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz