Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-29: Přijetí dotace k projektu – II/349 Svatoslav - Čechtín – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

RK-34-2020-29.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-34-2020-29
Název Přijetí dotace k projektu – II/349 Svatoslav - Čechtín – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval A. Bulíčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 0
Popis problému

Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) k projektu II/349 Svatoslav - Čechtín (dále jen „Projekt“). Realizace a financování Projektu bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0215/03/2020/ZK ze dne 12. 5. 2020. Rada kraje schválila usnesením 1799/29/2018/RK ze dne 16. 10. 2018 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dne 26. 10. 2020 byla na účet kraje připsána dotace z IROP ve výši 27 552 903,62 Kč.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z IROP ve výši 27 552 903,62 Kč na financování projektu II/349 Svatoslav - Čechtín. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/349 Svatoslav - Čechtín o účelovou dotaci z IROP ve výši 27 552 903,62 Kč.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz