Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-33: Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu

RK-34-2020-33.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-34-2020-33
Název Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
Zpracoval I. Hanáková Kosourová, K. Ubr, J. Hadravová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 0
Popis problému

Rada kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením číslo 0149/04/2018/RK ze dne 31. 8. 2018 stanovila počet zaměstnanců Kraje Vysočina, zařazených do krajského úřadu k 15. 2. 2018 na 459 zaměstnanců.

 

Součástí usnesení bylo navýšení počtu zaměstnanců k 15. 2. 2018 o 3 pracovní místa na odboru školství, mládeže a  sportu, oddělení rozvoje vzdělávání, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020.

Jednalo se o navýšení v souvislosti se zvýšením agendy při realizaci projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina s názvem „Učíme se ze života pro život“ (dále také „projekt“). Realizace projektu započala 15. 2. 2018 a měla skončit 31. 12. 2020. I když realizační tým projektu realizoval takové postupy, aby minimalizoval dopady koronaviru z jara letošního roku, je zřejmé, že došlo ke zpoždění v plnění harmonogramu projektu. Z tohoto důvodu byla řídícímu orgánu, tedy Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, předložena žádost o podstatnou změnu projektu, spočívající v prodloužení realizace projektu do 14. 2. 2021. Oznámení o schválení žádosti o podstatnou změnu, zakládající změnu právního aktu, bylo v systému ISKP oznámeno dne 22. 10. 2020. 

Na všechny 3 pozice jsou v rámci přímých i nepřímých nákladů vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu projektu na úhradu osobních a  s  nimi souvisejících výdajů včetně přídělu do sociálního fondu. V současné době je pro úhradu těchto nákladů v rozpočtu projektu stejně tak i dostatečná rezerva na dobu prodloužení projektu. Neuznatelným nákladem projektu je příspěvek na dopravu.

Návrh řešení

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu od 1. 1. 2021, a to na dobu určitou do 14. 2. 2021 s obsahovou náplní pracovního místa pro činnosti spojené s realizací projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina s názvem „Učíme se ze života pro život“.

Tento krok je nezbytnou podmínkou k personálnímu zabezpečení realizace daného projektu.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbo ekonomický bere materiál na vědomí.

Odbor informatiky

Odbor informatiky bere materiál na vědomí.

Oddělení hospodářské správy

bere na vědomí usnesení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu od 1. 1. 2021, a to na dobu určitou do 14. 2. 2021 s obsahovou náplní pracovního místa pro činnosti spojené s realizací projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina s názvem „Učíme se ze života pro život“.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 1. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz