Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-34: Zápis a zápis změny v údajích základních uměleckých škol vedených v rejstříku škol a školských zařízení

RK-34-2020-34.pdf, RK-34-2020-34pr01.pdf , RK-34-2020-34pr02.docx , RK-34-2020-34pr03.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-34-2020-34
Název Zápis a zápis změny v údajích základních uměleckých škol vedených v rejstříku škol a školských zařízení
Zpracoval D. Voborská
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší zápis a zápis změny v údajích základních uměleckých škol vedených v rejstříku škol a školských zařízení.

Podle § 146 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon") byly u krajského úřadu příslušného podle sídla právnické osoby, která vykonává nebo bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, podány mimo jiné žádosti o zápis a zápis změny v údajích základních uměleckých škol (dále také "ZUŠ") vedených v rejstříku škol a školských zařízení (dále také "školský rejstřík") upřesněné v materiálu RK-34-2020-34, př. 1.

Krajský úřad tyto žádosti postoupí Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které dle § 143 školského zákona údaje ZUŠ vede ve školském rejstříku, se svým vyjádřením zpracovaným na základě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023 (dále jen "DZ ČR 2019-2023") a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020 (dále jen "DZ KV 2020"), do 30. listopadu.

Základní umělecké vzdělávání uskutečňované v ZUŠ by nemělo nahrazovat zájmové vzdělávání poskytované ve školních družinách, školních klubech a střediscích volného času, a  proto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo v DZ ČR 2019-2023 podmínku, že podíl kapacit ZUŠ na území jednotlivých krajů na populaci ve věku 6-18 let nesmí přesáhnout 20  %. Vzhledem k této podmínce je sice možné zvýšit kapacity ZUŠ na území našeho kraje o  počet 960 žáků, ale tento počet nestačí k tomu, aby podíl kapacit ZUŠ na území obcí s  rozšířenou působností (dále jen "ORP") na populaci ve věku 6-18 let dosáhl 20 %, a krajský úřad tedy stanovil v DZ KV 2020 další podmínky vytvořené na základě analýzy naplněnosti ZUŠ, podílu kapacit ZUŠ na území ORP na populaci ve věku 6-18 let a podílu kapacity ZUŠ na populaci ve věku 6-18 let v obcích, ve kterých jsou její místa poskytovaného vzdělávání, popsané v materiálu RK-34-2020-34, př. 2.

Před řádným termínem pro podání žádostí o zápis a zápis změny v údajích ZUŠ vedených ve školském rejstříku právnické osoby předložily odboru školství, mládeže a sportu své záměry na zvýšení kapacit ZUŠ, které byly posouzeny z hlediska podmínek stanovených v DZ ČR 2019-2023 a DZ KV 2020. Odbor školství, mládeže a sportu předpokládá, že po dobu jejich platnosti,  bude v součtu vyčerpán počet 960 žáků, o který lze zvýšit kapacity ZUŠ na území našeho kraje, a proto není možné vyhovět jiným záměrům na zvýšení kapacit ZUŠ než  uvedeným v materiálu RK-34-2020-34, př. 3. Navrhované zvýšení kapacit ZUŠ by mělo být postupné. K 1. 9. 2021 by měl být rozdělen počet 463 žáků, k 1. 9. 2022  počet 255 žáků a  k  1.  9.  2023 počet 242 žáků.  

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje vzít na vědomí jeho stanovisko dle materiálu RK-34-2020-34, př. 1. Právnické osoby, které žádají o zápis a zápis změny v údajích základních uměleckých škol vedených v rejstříku škol a školských zařízení, nejsou příspěvkovými organizacemi kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

stanovisko odboru školství, mládeže a sportu dle materiálu RK-34-2020-34, př. 1, kódy 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 5B, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A a 12A. Právnické osoby, které žádají o zápis a zápis změny v údajích základních uměleckých škol vedených v rejstříku škol a školských zařízení, nejsou příspěvkovými organizacemi kraje.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz