Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-43: Smlouva o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Lidmaň

RK-34-2020-43.pdf, RK-34-2020-43pr01.doc , RK-34-2020-43pr02.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-34-2020-43
Název Smlouva o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Lidmaň
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Na kapitole Nemovitý majetek, příloze M4 - Sociální věci je zařazena akce "Domov Lidmaň - objekt bydlení". K řešení tohoto záměru bylo uskutečněno několik jednání a byl zpracován stavební záměr novostavby nového přízemního nepodsklepeného objektu s možností využití půdy k vytvoření skladového zázemí provozu umístěného na pozemku v bezprostřední blízkosti areálu, který je ve vlastnictví obce (možnost koupě pozemku byla předjednána). Odhadované náklady jsou ve výši 34,9 mil. Kč bez DPH, včetně inženýrských objektů a bez vnitřního vybavení. Stavební záměr byl schválen usnesením 1701/27/2020/RK. Rada kraje současně uložila odboru majetkovému zahájit jednání s obcí Lidmaň o uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku par. č. 1143/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci Lidmaň.

Jednání bylo zahájeno a byla dosažena dohoda o znění smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Kupní cena je stanovena dohodou ve výši 125 Kč/m2 + DPH.

Smluvní strany se v budoucí kupní smlouvě zavazují, že po nabytí právní moci stavebního povolení uzavřou do 100 dnů od výzvy budoucího kupujícího kupní smlouvu na část pozemku par. č. 1143/2 v k.ú. a obci Lidmaň.

Prodávající si v kupní smlouvě vyhrazuje právo zpětné koupě k předmětu prodeje pro případ, že do tří let od uzavření kupní smlouvy nebude stavba „Domov Lidmaň – objekt bydlení“  zahájena a  to za kupní cenu 125 Kč/m2 + DPH.

Zastupitelstvo obce smlouvu o budoucí kupní smlouvě již schválilo.

Návrh řešení

OM navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle materiálu RK-34-2020-43, př. 1.

Uzavření této smlouvy dává kraji záruku, že získá pozemek potřebný pro výstavbu objektu bydlení pro klienty Domova Lidmaň a otevírá cestu k zahájení projekční přípravy.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Lidmaň Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 1143/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci Lidmaň dle materiálu RK-34-2020-43, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 1. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz