Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-44: Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 666 740 012 2 o pojištění vozidel - FLOTILA

RK-34-2020-44.pdf, RK-34-2020-44pr01.docx

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-34-2020-44
Název Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 666 740 012 2 o pojištění vozidel - FLOTILA
Zpracoval M. Nováková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se schválení změn v pojištění vozidel. Flotila vozidel je pojištěna na základě Pojistné smlouvy č. 6667400122 uzavřené mezi Krajem Vysočina a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group dne 20. 12. 2016 a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 25. 9. 2018.

Předkládaný Dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě řeší:

  1. zavedení již realizované praxe v souladu se schválenou změnou pojistného programu dle usnesení 0313/06/2019/RK do pojistné smlouvy: délka havarijního pojištění - pojistitel se zavazuje ukončit havarijní pojištění vozidla u vozidel do 3 500 kg včetně do 7 let stáří od data uvedení vozidla do provozu, s výjimkou vozidel starších 7 let, na základě přechozího souhlasu Rady Kraje Vysočina; na havarijní pojištění vozidel ZZS bez časového omezení, která jsou vybavena výstražným zvukovým a světelným zařízením a vozidla určená pro zásah v rámci IZS a sanitních vozů nemocnic maximálně do 10 let stáří od data uvedení vozidla do provozu.
    Bez ohledu na výše uvedené se havarijní pojištění neuzavírá pro vozidla starší 10 let (viz Článek IX. Dodatku č. 2)
  2. akceptace pojistitele: vlastník / provozovatel  - při kontrole a odsouhlasení stavu pojištěných vozidle bylo zjištěno, že u některých vozidel provozovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny je chybně evidován vlastník vozidla. Podle TP bylo zjištěno že celkem u 440 ks vozidel je vlastníkem Kraj Vysočina a ne příspěvková organizace.
    Oprava celé této agendy by byla velmi náročná pro obě strany a bylo by nutné vystavit nové zelené karty na všechna vozidla na období do konce roku 2020 (tedy na 1,5 měsíce). Pojišťovna proto nabídla řešení a na základě konzultace s právníkem Úseku pojištění motorových vozidel bude možné provést změnu vlastníka na pojistné smlouvě bez přepracování za předpokladu, že bude uzavřen dodatek tak, jak je předkládán ke schválení. 
Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá  rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 6667400122 uzavřené mezi Krajem Vysočina a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group., dle materiálu RK-34-2020-44, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 6667400122 uzavřené mezi Krajem Vysočina a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, dle materiálu RK-34-2020-44, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 15. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz