Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-45: Majetkoprávní vypořádání stavby „Modernizace dálnice D1 – úsek 15, Exit 112 Jihlava – Exit 119 Velký Beranov“

RK-34-2020-45.pdf, RK-34-2020-45pr01.doc

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-34-2020-45
Název Majetkoprávní vypořádání stavby „Modernizace dálnice D1 – úsek 15, Exit 112 Jihlava – Exit 119 Velký Beranov“
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o darování pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „Modernizace dálnice D1 – úsek 15, Exit 112 Jihlava – Exit 119 Velký Beranov“.

V rámci stavby „Modernizace dálnice D1 – úsek 15, Exit 112 Jihlava – Exit 119 Velký Beranov“ byla dotčena i silnice II/352 a nadjezd ev. č. D1-150, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina. Po dokončení uvedené stavby byl vyhotoven geometrický plán na skutečné zaměření této stavby, který byl na základě kolaudačního souhlasu pro tuto stavbu zapsán do katastru nemovitostí. Nově oddělené pozemky par. č. 880/2, par. č. 880/3, par. č. 880/4 a par. č. 880/5 v katastrálním území Měšín, jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem pro Ředitelství silnic a  dálnic ČR. Tyto pozemky se nachází pod silničním tělesem komunikace II/352 a  nadjezdem ev.  č.  D1-150 a Ředitelství silnic a dálnic ČR je ochotno je  převést darem na Kraj Vysočina.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „Modernizace dálnice D1 – úsek 15, Exit 112 Jihlava – Exit 119 Velký Beranov“ doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-34-2020-45, př. 1, na pozemky par. č. 880/2, par. č.  880/3, par. č. 880/4 a par. č. 880/5 v katastrálním území Měšín, nacházející se pod silničním tělesem komunikace  II/352 a nadjezdem ev. č. D1-150.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-34-2020-45, př. 1, týkající se daru pozemků par. č. 880/2, par. č. 880/3, par. č.  880/4 a par. č. 880/5 v katastrálním území Měšín,  nacházejících se pod  silničním tělesem komunikace  II/352 a nadjezdem ev. č. D1-150.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 880/2 ostatní plocha, silnice o výměře 139 m2, par. č. 880/3 ostatní plocha, silnice o výměře 146 m2, par. č. 880/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 a par. č. 880/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 všechny v katastrálním území Měšín,  nacházejících se pod  silničním tělesem komunikace II/352 a nadjezdem ev. č. D1-150 a k tomuto rozhodnout uzavřít mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako dárcem a Krajem Vysočina, jako obdarovaným darovací smlouvu dle materiálu RK-34-2020-45, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 1. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz