Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-52: Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 IX“

RK-34-2020-52.pdf, RK-34-2020-52pr01.pdf , RK-34-2020-52pr02.pdf

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-34-2020-52
Název Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 IX“
Zpracoval P. Tlustoš, J. Říčan
Předkládá I. Fryšová, P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 IX“.

Cílem veřejné zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) pro 6 investičních akcí Kraje Vysočina:

 

  • „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě – stravovací provoz“;
  • „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, Lékárna objekt č. 13“;
  • „Úspory energií – Nemocnice Třebíč administrativa“;
  • „Úspory energií – Nemocnice Třebíč stravovací provoz“;
  • „Úspory energií – Hotelová škola a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, pavilon HH“;
  • „Úspory energií - Hotelová škola a SOŠ Řemesel Velké Meziříčí pavilon DH“.

 

Jedná se o další část veřejných zakázek na zajištění TDS.

Náklady na TDS jsou plánovány hradit z Operačního programu Životní prostředí.

Předpokládaná hodnota služeb TDS byla stanovena na základě zkušeností s obdobnými zakázkami realizovanými v minulosti v úhrnné částce 1 000 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 417/2017 Sb. se jedná o část nadlimitní veřejné zakázky.

Předkladatel považuje za účelné stanovit k provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) hodnotící komisi. Komise bude mít v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 ZZVZ 3 členy, z nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu zakázky viz materiál RK-34-2020-52, př. 2. Pro způsob usnášení a rozhodování platí, že komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hodnotící komise bude pověřena posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek. Z jednání hodnotící komise bude vyhotoven písemný protokol. Otevírání elektronicky doručených nabídek bude zajištěno v  souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového na základě pověření rady kraje.

Návrh řešení

Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují Radě Kraje Vysočina rozhodnout o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 IX“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-34-2020-52, př. 1, jmenovat hodnotící komisi dle materiálu RK-34-2020-52, př. 2 a pověřit ji posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a  hodnocením nabídek.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 IX“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-34-2020-52, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-34-2020-52, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 26. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz