Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-55: FOND VYSOČINY – žádost o změnu předmětu projektu

RK-34-2020-55.pdf, RK-34-2020-55pr01.pdf , RK-34-2020-55pr02.doc , RK-34-2020-55pr03.pdf

Číslo materiálu 55
Číslo jednací RK-34-2020-55
Název FOND VYSOČINY – žádost o změnu předmětu projektu
Zpracoval L. Hrůza, D. Vichr
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému
Jedná se o změnu předmětu projektu podpořeného v rámci FONDU VYSOČINY - program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020. 
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02760.0157, jejíž text je obsahem materiálu RK-34-2020-55, př. 3, má firma STAVBA - final s.r.o., se sídlem Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 47454431  (dále jen „Příjemce“) v rámci dotovaného projektu pořídit několik kusů vybavení pro stavební práce. 
Dne 19. 10. 2020 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) písemnou žádost Příjemce o změnu předmětu projektu z důvodu lepšího využití pořizovaného vybavení a většího rozšíření poskytovaných služeb oproti původnímu projektu.
Žádost s konkrétní specifikací požadovaných změn je obsahem materiálu RK-34-2020-55, př. 1.
Návrh řešení

Žádost o změnu projektu byla podána řádně, včas a jeví se jako odůvodněná. Požadovaná změna projektu by neměla zpětně vliv na přidělení dotace. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02760.0157 dle materiálu RK-34-2020-55, př. 2.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

ORR souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02760.0157 dle materiálu RK-34-2020-55, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz