Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-56: Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO” – podání 3. žádosti o platbu

RK-34-2020-56.pdf, RK-34-2020-56pr01.docx , RK-34-2020-56pr02.pdf

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-34-2020-56
Název Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO” – podání 3. žádosti o platbu
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o předložení 3. žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“, reg. č. 115D285000002 (dále jen „projekt“) za období čerpání finančních prostředků 1. 8. 2020 - 31. 10. 2020 ve výši 5 472 955,14 Kč. 

Projekt je realizován Krajem Vysočina v rámci podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a  mitigační opatření (dále jen AMO) který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Podpora v rámci AMO bude poskytnuta na financování žádostí fyzických osob o výměnu zdroje tepla na vytápění, které splní věcné a formální podmínky programu, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků je nebylo možné financovat z projektu kraje realizovaného v rámci 117. výzvy OPŽP „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ evidenční č. v 115D285000002 realizovaného v podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření bylo schváleno usnesením č. 0962/17/2020/RK (Rada kraje rozhoduje o  nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-17-2020-36, př. 1.).

Vzhledem k povinnosti uvedené v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření předložit žádost o platbu do pěti pracovních dní po posledním dnu monitorovacího období uvedeného v pokynech, byla žádost o platbu již odeslána prostřednictvím datové zprávy.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v žádosti o platbu projektu dle materiálů RK-34-2020-56, př. 1, RK-34-2020-56, př. 2 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2020-56, př. 1 a RK-34-2020-56, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálů RK-34-2020-56, př. 1 a RK-34-2020-56, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2020-56, př. 1 a RK-34-2020-56, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 10. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz