Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-58: FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

RK-34-2020-58.pdf, RK-34-2020-58pr01.pdf , RK-34-2020-58pr02.doc , RK-34-2020-58pr03.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-34-2020-58
Název FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny –program ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020. Rada Kraje Vysočina rozhodla poskytnout dotaci příjemci Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace, Jakubov u Moravských Budějovic 130/1, Lesonice 675 44, IČO: 75023776 dne 24. 3. 2020 usnesením č. 0576/09/2020/RK. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02778.0063 měla škola (dále jen „Příjemce“) realizovat projekt „Podpora environmentálních aktivit v ZŠ a MŠ Jakubov“ nejpozději do 31. 10. 2020. Na tento projekt byla schválena dotace ve výši 57 000 Kč, což představuje 75 % z celkových nákladů na projekt, které činí 76 000 Kč. Dne 27. 10. 2020 obdržel Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽPZ“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 30. 06. 2021. V rámci respektování nařízených opatření proti šíření viru Covid-19 bylo nutné odložit realizaci část vzdělávacích aktivit na pozdější období. Žádost Příjemce je obsahem materiálu RK-34-2020-58, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02778.0063 je obsahem materiálu RK-34-2020-58, př. 3.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě řádného odůvodnění odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0063 dle materiálu RK-34-2020-58, př. 2., jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu Příjemce do 30. 06. 2021 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 31. 07. 2021.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0063 dle materiálu RK-34-2020-58, př. 2.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz