Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-60: Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o.p.s. na rok 2021

RK-34-2020-60.pdf, RK-34-2020-60pr01.pdf

Číslo materiálu 60
Číslo jednací RK-34-2020-60
Název Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o.p.s. na rok 2021
Zpracoval D. Švengrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Odbor životního prostředí a zemědělství předkládá radě kraje materiál, který navrhuje podpořit činnost Stanice Pavlov, o.p.s., IČO 28771028, se sídlem Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou v roce 2021.

Rok 2021 je třináctým rokem, kdy nezisková organizace Stanice Pavlov, o.p.s. (dále též „Stanice Pavlov“) s finanční podporou Kraje Vysočina zajišťuje provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy.

Na základě jednání se zástupci Kraje Vysočina upravila Stanice Pavlov v roce 2009 zakládací smlouvu tak, aby Kraj Vysočina měl právo jmenovat 3 členy do správní rady uvedené společnosti. Důvodem pro účast zástupců kraje ve správní radě Stanice Pavlov je možnost přímého vlivu a  zajištění kontroly účelnosti krajem vynakládaných finančních prostředků. V současnosti je do správní rady Stanice Pavlov za Kraj Vysočina jmenován Ing. Bc. Martin Hyský, Mgr.  et  Mgr.  Bohumila Kobrlová a Ing. Jaromír Kalina.

Odbor životního prostředí a zemědělství považuje existenci a činnost Stanice Pavlov v Kraji Vysočina za nezbytnou, neboť jako jediná svým rozsahem, odborností pracovníků, podmínkami a  možnostmi (velký počet voliér včetně karanténních boxů, výběhů, zimovišť, vodních ploch ap.) naplňuje své prvotní poslání, a to záchranu, léčbu, rehabilitaci a vypouštění uzdravených živočichů zpět do přírody. V období od 1. 1. 2020 do 28. 7. 2020 Stanice Pavlov přijala do své péče 698 živočichů, což je oproti jiným záchranným stanicím v Kraji Vysočina velký nepoměr. Odhadem je, že do konce letošního roku bude přijato přes 1 000 živočichů. Pokryvnost přijetí zvířat na území Kraje Vysočina činí 87%. Stanice Pavlov také spolupracuje s dalšími zahraničními záchrannými stanicemi, konkrétně s holandskou společností The Dutch Otterstation Foundation na vypouštění odchovaných mláďat vydry říční do volné přírody v Holandsku. Dále se podílí na mezinárodním záchranném programu genofondu norka evropského (EAZA EEP European mink) a je jediným zařízením v ČR, kde se odchov daří. Stanice Pavlov se rovněž účastní záchranného programu puštíka bělavého a spolupracuje na vybraných projektech s  Univerzitou Karlovou v Praze a Polskou Univerzitou ve Štětíně. Funkce a význam Stanice Pavlov je velmi významný, její činnost se stala součástí aktivit spojených se zachováním druhové rozmanitosti a je pozitivním příkladem etického a humánního přístupu člověka k živé přírodě, ale i  výukovým centrem vzdělávání a osvěty široké veřejnosti.

Obecně prospěšná služba záchranné stanice pro handicapované živočichy se neobejde bez provozních dotací. Část prostředků potřebných na provoz každoročně získává z prostředků Ministerstva životního prostředí (Program péče o krajinu prostřednictvím členství v Národní síti záchranných stanic), z dotací Úřadu práce, menší částky pak Stanice Pavlov získává od obcí a  ze sbírek či darů od jednotlivců. Další příjmy tvoří zpracování odborných posudků na škody způsobené vydrou říční a posudků k výskytu synantropních druhů živočichů vně a uvnitř budov, vstupné na komentované prohlídky, programy pro školy a také propagace sponzorů, prodej fotografií zvířat, pohlednic a dalších suvenýrů. Chybějící část finančních prostředků v  předchozích letech poskytoval Kraj Vysočina.

Dle vyúčtování, které je pravidelně na začátku roku zasíláno Kraji Vysočina, jsou z dotace Kraje Vysočina hrazeny především mzdy pracovníků, provozní náklady (např. elektrická energie), potřebné opravy atd. Razantní úspory v rámci nákladů by znamenaly omezení provozu záchranné stanice. Toto omezení odborných aktivit by k úspoře nevedlo, protože tyto aktivity realizuje Stanice Pavlov tak, aby nebyly pro organizaci ekonomicky ztrátové a její provoz ekonomicky podporovaly. Stanice Pavlov plní své úkoly řádně a v plném rozsahu díky podpoře Kraje Vysočina a dalších dárců včetně jednotlivých fyzických osob, ale také díky obětavosti pracovníků, jejich pravidelné neplacené práci přesčas a neplacené pomoci dobrovolníků a  stážistů. Bez podpory Kraje Vysočina se činnost Stanice Pavlov neobejde, proto Stanice Pavlov žádá o poskytnutí dotace na provoz v roce 2021, a to ve stejné výši jako v roce letošním, tedy 1 300 000 Kč. Žádost je uvedena společně se smlouvou v materiálu RK-34-2020-60, př. 1.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství považuje za potřebné, aby Stanice Pavlov v Kraji Vysočina dále fungovala a mimo jiné prezentovala Kraj Vysočina v médiích, na společných akcích lesní pedagogiky či jiných tematicky blízkých akcích pořádaných Krajem Vysočina a jeho příspěvkovými organizacemi. Odbor životního prostředí a zemědělství proto navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci na krytí provozních nákladů v roce 2021 ve výši 1 300 000 Kč a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-34-2020-60, př. 1. Tyto finanční prostředky budou navrhovány do rozpočtu kraje na rok 2021.

Dotaci na daný kalendářní rok navrhujeme poskytnout předem, neboť je určena na provozní náklady v daném roce a Stanice Pavlov by bez této dotace nebyla schopna činnost zajistit.

Stanoviska Odbor ekonomický

Finanční závazek vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Stanici Pavlov, o.p.s., IČO 28771028 ve výši 1 300 000 Kč je zapracován do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 (kapitola Životní prostředí).

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace pod ID O03007.0001.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrženou publicitou.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč na zajištění provozu Stanice Pavlov, o.p.s. v roce 2021;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-60, př. 1.
Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 15. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz