Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2018-52: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky

RK-35-2018-52.pdf, RK-35-2018-52pr01.pdf , RK-35-2018-52pr02.pdf , RK-35-2018-52pr03.doc , RK-35-2018-52pr04.doc

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-35-2018-52
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 4
Popis problému

Kraj Vysočina obdržel žádosti o poskytnutí dotací na podporu projektů zaměřených na podporu rodin v Kraji Vysočina. Jedná se o projekty v oblasti prorodinných služeb, zaměřených na upevnění, prohloubení a zkvalitnění rodičovských kompetencí a poskytování pomoci při řešení obtížných situací v rodině a jejich předcházení formou primární prevence. Jedná se o žádosti na podporu:

  • projektu „Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi“, jehož realizátorem a žadatelem o  poskytnutí dotace je Diecézní charita Brno;
  • projektu „Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině II“, jehož realizátorem a žadatelem o  poskytnutí dotace je TREMEDIAS, spolek.

Uvedené aktivity žadatelů o dotaci jsou dlouhodobě podporovány a spolufinancovány prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí i z rozpočtu kraje, a jsou uvedeny v materiálech RK-35-2018-52, př. 1 a RK-35-2018-52, př. 2. Jedním z hodnotících kritérií pro získání podpory z MPSV, je i výše spolufinancování projektů ze strany obcí a krajů. V rámci tohoto dotačního titulu bylo možné pro rok 2018 získat z  programu Rodina maximálně 70 % z rozpočtovaných nákladů. Všechny uvedené projekty získaly více jak 82 bodů ze 100, a zařadily se tak mezi nejlépe hodnocené projekty, které mohly být z dotačního programu MPSV finančně podpořeny. Poskytnutí dotace z rozpočtu kraje bude zohledněno i v rámci hodnocení žádostí o  poskytnutí dotací od MPSV pro následující kalendářní rok 2019.

Dotace kraje poskytnuté výše uvedeným organizacím v předcházejících letech, byly řádně dle smlouvy vyúčtovány a odborem sociálních věcí zkontrolovány. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky. Neinvestiční dotace pro rok 2018 bude poskytnuta z kapitoly Sociální věci.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina:

  • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč organizaci TREMEDIAS, spolek, IČO  22731946, se sídlem Tomáše Bati 1069, Borovina, 674 01 Třebíč, na podporu projektu „Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině II“ z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2018-52, př. 3;
  • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 100  000 Kč organizaci Diecézní charita Brno, IČO  44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, na podporu projektu Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2018-52, př. 4.

U Diecézní charity Brno, projektu Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi, je odborem sociálních věcí navrhována nižší částka než požadovaná, a to z důvodu již předchozího poskytnutí dotace pro rok 2018 z rozpočtu kraje. Při schválení dotace ve výši 100  000 Kč nedojde k překročení maximální výše dotací poskytnutých jiným žadatelům na obdobné projekty.  

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpory byly zaevidovány v systému eDotace - ID:O02777 a O02778.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství:

  • organizaci TREMEDIAS, spolek, IČO 22731946, se sídlem Tomáše Bati 1069, Borovina, 674 01 Třebíč, ve výši 200 000 Kč na podporu projektu „Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině II“ dle materiálu RK-35-2018-52, př. 3;
  • organizaci Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno – Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, ve výši 100  000 Kč na podporu projektu Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi dle materiálu RK-35-2018-52, př. 4;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-35-2018-52, př. 3 a RK-35-2018-52, př. 4.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz