Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2018-78: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace MŠMT na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“

RK-35-2018-78.pdf, RK-35-2018-78pr01.xls

Číslo materiálu 78
Číslo jednací RK-35-2018-78
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace MŠMT na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“
Zpracoval M. Kacetlová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí dotace z rozvojového programu MŠMT „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“.

Rozhodnutím MŠMT č. 518418Z, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2018, které bylo vydáno dle § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla přidělena Kraji Vysočina dotace ve výši 315 572 Kč.

V rámci rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“ byla dotace přiznána 18 organizacím vykonávajícím činnost základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Seznam organizací včetně výše přidělené dotace je uveden v materiálu RK-35-2018-78, př. 1. Finanční prostředky jsou určeny na platy pedagogických pracovníků základních škol (včetně odvodů a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje:

  • schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o dotaci MŠMT na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“, ve výši 315 572 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“, v celkové výši 267 139 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-35-2018-78, př. 1;
  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“, v celkové výši 315 572 Kč školám uvedeným v materiálu RK-35-2018-78, př. 1.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 315 572 Kč – na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“– (ÚZ 33065).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“, ve výši 315 572 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“, v celkové výši 267 139 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-35-2018-78, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“, v celkové výši 315 572 Kč školám uvedeným v materiálu RK-35-2018-78, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 4. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz