Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2018-79: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

RK-35-2018-79.pdf

Číslo materiálu 79
Číslo jednací RK-35-2018-79
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, oblast prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a jejich zprostředkování těmto organizacím.

V rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I schválilo MŠMT dotaci:

 • Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť v celkové výši 1 163 384 Kč;
 • České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole v celkové výši 298 605 Kč;
 • Gymnáziu Velké Meziříčí v celkové výši 407 102 Kč

   na financování způsobilých výdajů projektů (celkem 1 869 091 Kč).

MŠMT převede na účet kraje druhé zálohové platby pro tyto školy v celkové výši 747 636,40 Kč (tj. 40 % celkových způsobilých výdajů rozpočtu projektů):

 • Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť ve výši 465 353,60 Kč;
 • České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole ve výši 119 442,00 Kč;
 • Gymnáziu Velké Meziříčí ve výši 162 840,80 Kč.
Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:

 • zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 747 636,40 Kč
  (§ 3121 – Gymnázia ve výši 162 840,80 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 584 795,60 Kč);
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ výše uvedeným organizacím na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 747 636,40 Kč, která je určena pro příspěvkové organizace zřizované krajem na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3121 – Gymnázia ve výši 162 840,80 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 584 795,60 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a  vzdělávání v celkové výši 747 636,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť, IČO 48461636 o částku 465 353,60 Kč; 
  • České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole, IČO 62540050 o částku 119 442,00 Kč;
  • Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 o částku 162 840,80 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-35-2018-79.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz