Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-02: Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem

RK-35-2019-02.pdf, RK-35-2019-02pr01.docx

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-35-2019-02
Název Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem
Zpracoval S. Měrtlová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, je poskytovatelem zdravotních služeb zřizovaným Krajem Vysočina. Celková kapacita lůžek je 45, z toho 30 lůžek ústavní péče, 15 lůžek krizových – ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).

V současné době je v zařízení zajištěna následující péče:

  • Dětský domov – ústavní pobytová péče
  • ZDVOP – krizová lůžka
  • Podpora náhradní rodinné péče – uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, doprovázení a pomoc rodinám vykonávajícím náhradní rodinnou péči – terénní a ambulantní služba

Děti, umísťované do tohoto zařízení, a to jak do dětského domova, tak na ZDVOP jsou již dlouhou dobu převážně děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji. Z tohoto důvodu bylo již v červnu 2019 zahájeno jednání s Jihočeským krajem, jehož obsahem byla otázka spolupodílení se Jihočeského kraje na nákladech za pobyt dětí z Jihočeského kraje, a to jak v dětském domově, tak i na ZDVOP. Zástupci Jihočeského kraje vyjádřili ochotu podílet se na uvedených nákladech při pobytu dětí v dětském domově.

Návrh řešení

Dne 30. října 2019 obdržel odbor zdravotnictví návrh Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz z Jihočeského kraje. Smlouva řeší otázku ústavního pobytového zařízení (dětského domova).

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit uvedenou smlouvu dle materiálu RK-35-2019-02, př. 1 a uložit odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí jednat o snížení počtu krizových lůžek ZDVOP pro pokrytí potřeb Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor sociálních věcí

souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

nemá k návrhu usnesení připomínek.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem dle materiálu RK-35-2019-02, př. 1;

ukládá

odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí jednat o snížení počtu lůžek ZDVOP v Trojlístku – centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, pro pokrytí potřeb Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Odbor zdravotnictví, Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz