Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-04: Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“

RK-35-2019-04.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-35-2019-04
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0080/02/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu „Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO“ (dále jen „Projekt PCHO“) Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, (dále také „Nemocnice Třebíč“), předkládaného do IROP. Aby Nemocnice Třebíč splnila podmínky výzvy, ve kterých je stanovena maximální výše celkových způsobilých výdajů předkládaných projektů, rozdělila schválený Projekt PCHO na dva dílčí projekty „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ (dále také „Projekt RTG“) a „Zdravotnické technologie a vybavení“ (dále také „Projekt ZT a vybavení“). V souvislosti s tím rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č.  0092/02/2017/ZK o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 189 340 000 Kč za účelem krytí výdajů spojených s realizací obou projektů a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO. Smlouva o zápůjčce byla uzavřena na dobu určitou s tím, že nemocnice je povinna vrátit zápůjčku nejpozději v termínu do 31. 12. 2022. Zápůjčka na realizaci Projektu RTG byla nemocnici poskytnuta na základě předložených žádostí v celkové výši 65 837 310 Kč.

Dne 15. 10. 2019 byla na bankovní účet Kraje Vysočina vrácena část půjčených peněžních prostředků ve výši 27 882 756 Kč, odpovídající částce způsobilých výdajů, které Nemocnice Třebíč vynaložila na realizaci druhé etapy Projektu RTG. Následně dne 19. 11. 2019 byla na bankovní účet Kraje Vysočina vrácena zbývající část poskytnuté zápůjčky ve výši 6 583 731 Kč, odpovídající povinné spoluúčasti akce ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina příslušné rozpočtové opatření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vrácené peněžní prostředky budou převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 34 466 487 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz