Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-05: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační program na Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ – vratka nevyčerpané účelové dotace na Ministerstvo zdravotnictví

RK-35-2019-05.pdf, RK-35-2019-05pr01.pdf , RK-35-2019-05pr02.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-35-2019-05
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační program na Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ – vratka nevyčerpané účelové dotace na Ministerstvo zdravotnictví
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen „MZ ČR“) vyhlásilo program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví (dále také „program“).

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále také „nemocnice“), podala v rámci programu žádost o přidělení dotace s dílčími projekty dle materiálu RK-35-2019-05, př. 1.

MZ ČR vydalo, v souladu podle § 7 odst. 1 písm. f) a podle § 14m odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 pro nemocnici dle materiálu RK-35-2019-05, př. 2.

Účelová dotace byla usnesením č. 0489/10/2019/RK přijata do rozpočtu kraje na rok 2019. Vzhledem k tomu, že nemocnice nevyčerpala finanční prostředky poskytnuté v rámci programu v plné výši, je nutné vrátit část nevyčerpané účelové dotace ve výši 55 000 Kč (ÚZ 35021) na účet MZ ČR.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2019, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u nemocnice ve výši nevyčerpaných finančních prostředků vrácených na účet MZ ČR.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ ve výši 55 000 Kč (ÚZ 35021) původně určené pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 55 000 Kč původně určenou na realizaci dílčích projektů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v rámci „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“, dle materiálu RK-35-2019-05, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz