Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-10: Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

RK-35-2019-10.pdf, RK-35-2019-10pr01.pdf , RK-35-2019-10pr02.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-35-2019-10
Název Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR (dále jen MV – GŘ HZS ČR) vyhlásilo pro rok 2016 a následující roky dotační program „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů“ (dále jen Program). Program je určen na poskytování státních dotací obcím na nákup dopravních automobilů (dále jen „DA“) do vybavení jednotky požární ochrany obce a na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic (dále jen „PZ“).

Zastupitelstvo Kraje Vysočina se rozhodlo podpořit obce, které uspějí se žádostí o dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR a na svém zasedání 2. 2. 2016 se usnesením č. 0008/01/2016/ZK se k tomu i zavázalo. Obcím, které kraj požádají o finanční pomoc, poskytnout v jednotlivých případech dotaci do výše 2/3 přiznané státní dotace, maximálně však 300 000 Kč.

Obce, které byly úspěšné se žádostí o státní dotaci na DA, využily usnesení zastupitelstva a podaly žádost o dotaci z rozpočtu kraje. V letošním roce kraj podpořil již 33 obcí z celkového počtu 41, které o dotaci mohou pro letošní rok žádat, v celkové částce 10 456 545 Kč. Tyto žádosti byly schváleny usneseními č. 0163/03/2019/ZK, 0252/04/2019/ZK, 0330/05/2019/ZK a 0408/06/2019/ZK. O dotaci na PZ zatím žádná obec nepožádala.

Nyní požádaly o dotaci na DA další 3 obce. Celkem obce žádají o částku 900 000 Kč. Celková výše dotací navržená ke schválení je ve stejné výši. Seznam obcí a navržené dotace jsou uvedeny v materiálu RK-35-2019-10, př. 1.

Již schválené a nyní navržené dotace činí v součtu 11 356 545 Kč. Jedná se o obce, které mají schválenou státní dotaci pro rok 2019 a podaly žádost na kraj.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného se doporučuje podpořit obce, které byly úspěšné se svými žádostmi o státní dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR na pořízení DA, a poskytnout těmto obcím dotaci z rozpočtu kraje v celkové výši 900 000 Kč dle materiálu RK-35-2019-10, př. 1. Dotace jsou v jednotlivých případech navrženy ve výši 2/3 státní dotace.

Navržené řešení vychází z přijatého usnesení zastupitelstva č. 0008/01/2016/ZK podpořit obce ve snaze zabezpečit rozvoj a akceschopnost jednotek sborů dobrovolných hasičů, které jsou nezanedbatelnou součástí integrovaného záchranného systému v Kraji Vysočina.

Stanoviska Odbor regionálniho rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID:O02906

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 72 514 tis. Kč.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-35-2019-10, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2019-10, př. 2;
  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotací.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 26. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz