Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-14: Návrh realizace sdílených činností pro příspěvkové organizace, dodatek zřizovací listiny a střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

RK-35-2019-14.pdf, RK-35-2019-14pr01.docx , RK-35-2019-14pr02.docx , RK-35-2019-14pr03.xlsx , RK-35-2019-14pr04.xls , RK-35-2019-14pr05.docx

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-35-2019-14
Název Návrh realizace sdílených činností pro příspěvkové organizace, dodatek zřizovací listiny a střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval D. Buřičová, V. Kotrbová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 5
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne dne 13. 8. 2019 usnesením č. 1338/23/2019/RK vzala na vědomí informaci o postupech korporátního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-23-2019-15 a uložila řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci se zřizovatelskými a servisními útvary krajského úřadu a ředitelkou Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (dále jen "PKKV"), připravit návrh komplexního řešení sdílených činností pro  příspěvkové organizace. Návrh tohoto řešení je uveden v materiálu RK-35-2019-14, př. 1.

Návrh předpokládá, že pro zajištění úspěšné realizace  budou dodrženy následující principy:

 • poskytování sdílených činností prostřednictvím PKKV nesmí ohrožovat principy veřejné podpory, proto musí být pečlivě stanovena kalkulace výkonů, úhrady budou ve výši v místě a čase obvyklé, veřejné financování bude účetně odděleno a musí být kontrolován vztah výkonů PKKV a jejich cen. Za tímto účelem PKKV vytvořila katalog činností včetně kalkulace nákladů a plánu personální kapacity na rok 2020. Přehled je uveden v materiálu RK-35-2019-14, př. 3.
 • Bude dodržen postup podle ZZVZ - jde o důsledné uplatnění vertikální spolupráce, kdy se nepovažuje za zadání VZ případ mezi zadavatelem a dodavatelem, pokud zadavatel ovládá tuto jednotku a pokud 80 % celkové činnosti takto ovládané jednotky je prováděno pro plnění úkolů, které ji byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem. Vztah ovládání lze realizovat i přes jinou PO, která je sama týmž veřejným zadavatelem ovládána obdobně.
 • Kraj bude PKKV poskytovat na tuto činnost příspěvek na provoz, který bude zúčtovatelný vždy k 31. 12., u projektů k datu ukončení projektu.

Při dodržení uvedených principů nebudou tyto činnosti představovat ekonomickou aktivitu a není nutné aplikovat pravidla EU pro oblast veřejné podpory.

 

Pro vymezení role PKKV na korporátním řízení příspěvkových organizací a k realizaci sdílených činností pro kraj a zřizované příspěvkové organizace byl připraven Dodatek č. 1 Zřizovací listiny dle materiálu RK-35-2019-14, př. 2, který koresponduje s vymezením činností v materiálech RK-35-2019-14, př. 1 a RK-35-2019-14, př. 3. Smlouvy, které bude PKKV uzavírat s příspěvkovými organizacemi z důvodu bezpečnosti informací a zpracování osobních údajů jsou uvedeny v materiálu RK-35-2019-14, př. 5.

 

Návrh rozpočtu na rok 2020 zapracovala PKKV i do návrhu střednědobého plánu na období 2020  – 2022, který je uveden v materiálu RK-35-2019-14, př. 4 (povinnost předložit střednědobý plán je dána Pravidly Rady Kraje Vysočina ze dne 26. 2. 2019 č. 01/19, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění, kde v článku 7 odst. 6 písm. a) je příspěvkovým organizacím stanovena povinnost zpracovat střednědobý plán s výhledem na 3 kalendářní roky).

Návrh řešení

Předkladatel navrhuje radě kraje:

 • doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2019-14, př. 2;
 • schválit střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2020 – 2022 (plán nákladů a výnosů) dle materiálu RK-35-2019-14, př. 4;
 • vzít na vědomí 
  • "Podmínky realizace sdílených činností pro příspěvkové organizace se zaměřením na vnitřní řídící kontrolní systém v rámci korporátního řízení Kraje Vysočina" dle materiálu RK-35-2019-14, př. 1 a RK-35-2019-14, př. 3;
  • ostatní části střednědobého plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2019-14, př. 4;
  • návrh Smlouvy o zajištění bezpečnosti informací a Smlouvy o zpracování osobních údajů dle materiálu RK-35-2019-14, př. 5.
Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu seznámil s připravovanými tématy sdílených činností ředitelky a ředitele příspěvkových organizací na poradách v září. OŠMS pokládá za užitečné a potřebné podpořit organizace zejména v oblastech finanční a řídící kontrola (přednostně menší organizace a členité organizace s detašovanými pracovišti), veřejné zakázky (většího rozsahu a neobvyklé) a projektový management (v novém programovacím období). OŠMS dále očekává zájem organizací o oblasti bezpečnosti informací.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny má zaveden vnitřní řídící a kontrolní systém a disponuje odborným aparátem pro výkon služeb vlastními silami. ODSH považuje za přínosné realizovat mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a Projektovou kanceláří výměnu informací a zkušeností.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí s navrhovaným usnesením souhlasí.  Sdílené činnosti jsou vhodné zejména pro naše menší příspěvkové organizace. Pozitivní dopad očekáváme na zvýšení profesionality výkonu a snížení míry rizika chybovosti. Budeme spolupracovat na realizaci předmětného záměru s důrazem na efektivitu nabízených činností a jejich propojením se stávajícím způsobem zabezpečení.

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví nemá námitky.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere na vědomí předložený materiál s tím, že konkrétní výše nákladů a výnosů v jednotlivých letech bude schvalována jako součást rozpočtu kraje na daný rozpočtový rok a může se odlišovat od výše uvedené ve střednědobém výhledu. Je třeba vždy sledovat rozvoj sdílených služeb z pohledu efektivity (např. aby nedocházelo ke krytí téhož výkonu z rozpočtu kraje vícekrát) i z pohledu odpovědnosti, kdy prvotní a základní odpovědnost je vždy na statutárním zástupci příspěvkové organizace.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR nemá připomínky k předloženému materiálu.

Odbor kontroly

Odbor kontroly nemá k předloženému materiálu připomínky. Doporučujeme vyhodnotit přínosy realizovaných sdílených činností pro příspěvkové organizace kraje za rok 2020 a na základě tohoto vyhodnocení a ve spolupráci se zřizovatelskými a zainteresovanými servisními odbory krajského úřadu předložit návrh na úpravu či aktualizaci činností Projektové kanceláře Kraje Vysočina pro roky 2021 a 2022.

Odbor informatiky

Odbor informatiky souhlasí s navrženou úpravou činností i zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina. Tyto služby navazují na projekt služeb Technologického centra Kraje Vysočina a nově zřízení SW služby, zejména pak Facility management a Elektronickou řídící kontrolu.

Odbor regionálního rozvoje

Předkládaný materiál počítá s realizací některých činností i pro Kraj Vysočina, nikoliv pouze pro příspěvkové organizace kraje. Tyto činnosti jsou ale již v současné době zajišťovány zaměstnanci KrÚ (oblast bezpečnosti informací, měření a hodnocení kvality dodávek, smluvních vztahů apod.), proto jejich zakotvení do předmětu činnosti a následné placení příspěvkové organizaci se jeví jako duplicitní a jako takové nehospodárné, neboť dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů „Územní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

Oddělení řízení lidských zdrojů

Oddělení řízení lidských zdrojů  se seznámilo s předloženými poklady a nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele s navrhovaným usnesením souhlasí a doporučuje jej ke schválení.

Navrhované řešení je jedním z opatření směřujícím k rozvoji sdílených činností pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. Sdílené činnosti jsou vhodnou službou zejména pro menší příspěvkové organizace, povedou k efektivnějšímu fungování vnitřního kontrolního a řídicího systému, tedy k zásadnímu snížení rizik (včetně rizika úmyslného zneužití veřejných prostředků a rizika chybovosti - neúmyslné nehospodárnosti, neefektivnosti a neúčelnosti jejich vynakládání), ke zlepšení zastupitelnosti a tedy i provozní spolehlivosti a zvýšení profesionality (odbornosti, věcné i formální úrovně) výkonu některých činností nutných pro řízení a správu organizace. Zanedbatelný není ani přínos spočívající v jednotnosti výkonu agend a srovnatelnosti generovaných dat, čehož je možné využívat jak ze strany zřizovatele, tak i jednotlivých příspěvkových organizací ke zlepšování v oblasti strategického i provozního managementu.

Kraj Vysočina je jedním z lídrů mezi kraji a velkými městy v dané oblasti, nicméně problematice se věnují velmi intenzívně i další kraje a náš dříve vybudovaný náskok dohánějí. Potřeba zavést opatření tohoto druhu je objektivně odůvodněna, vychází z obecně uznávaných a zejména v soukromém sektoru aplikovaných principů managementu a lze ji prokázat i mnohými našimi konkrétními zkušenostmi včetně výstupů z veřejnosprávních kontrol. Po sdílených službách je ze strany mnohých, zejména menších příspěvkových organizací intenzívní poptávka, opatření bude tedy převážně vítáno.

Opatření je předpokládáno především k dobrovolné implementaci, tedy tak, aby bylo pro příspěvkové organizace službou, nikoliv příkazem omezujícím pravomoci statutárních orgánů, resp. zástupců příspěvkových organizací. Pilotní projekt může vedle prokazatelných úspor na straně příspěvkových organizací a dalších zásadních výhod přinést i dílčí zvýšení souvisejících výdajů zřizovatele. Při návrzích na další rozšiřování sdílených činností po pilotním projektu proto bude na finanční stránku věci brán zřetel a radě kraje budou navrhována taková řešení, která povedou ke zlepšení vnitřního řídicího a kontrolního systému při současném zvýšení účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti veřejných výdajů nejen za celou skupinu zřizovatel + příspěvkové organizace, ale také za zřizovatele samostatně (např. formou korekcí výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace z rozpočtu zřizovatele). Zejména v citlivých agendách bude zajištěna důvěrnost informací (závazky mlčenlivosti) a jejich bezpečnost.

Již v průběhu pilotního ověřování a poté i v běžném provozování sdílených činností bude kladen ze strany zřizovatele a zejména ze strany Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace důraz na partnerský vztah a vstřícnou komunikaci, a to s vědomím společného cíle – totiž zajistit takový rozvoj v oblasti poskytování veřejných služeb, který bude přinášet vyšší efektivnost, vyšší profesionalitu, vyšší kvalitu veřejných služeb a jejich stabilitu, resp. udržitelnost. Právě z důvodu partnerského přístupu a pozitivnějšího vnímání je navrhováno řešení prostřednictvím Projektové kanceláře Kraje Vysočina. Kraj samotný, tedy v určitých mezích i krajský úřad je z hlediska právního i obecného jednotlivými příspěvkovými organizacemi přirozeně vnímán jako subjekt naplňující vrchnostenskou roli, přímé řešení zřizovatelem (krajským úřadem) by zřejmě vedlo k částečné degradaci role služebné.

Z výše uvedených důvodů Grémium ředitele krajského úřadu doporučuje nejen zavedení pilotního ověřování, ale také následné rozšiřování sdílených činností, samozřejmě s možnými korekcemi podle výstupů z praxe z průběhu zavádění systému.

 

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2019-14, př. 2

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na roky 2020 – 2022 (plán nákladů a výnosů) dle materiálu RK-35-2019-14, př. 4;

bere na vědomí
 • "Podmínky realizace sdílených činností pro příspěvkové organizace se zaměřením na vnitřní řídící kontrolní systém v rámci korporátního řízení Kraje Vysočina" dle materiálů RK-35-2019-14, př. 1 a RK-35-2019-14, př. 3;
 • ostatní části střednědobého plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na roky 2020 - 2022 dle materiálu RK-35-2019-14, př. 4;
 • návrh Smlouvy o zajištění bezpečnosti informací a Smlouvy o zpracování osobních údajů dle materiálu RK-35-2019-14, př. 5.
Odpovědnost Grémium ředitele, Odbor analýz a podpory řízení, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz