Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-15: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina

RK-35-2019-15.pdf, RK-35-2019-15pr01.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-35-2019-15
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 1
Popis problému

Radě kraje je předkládán k řešení příjem finančních prostředků na projekt „Efektivními a  bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007388, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa (dále jen „projekt“).

Projekt je financován z MPSV ČR – finanční prostředky na realizaci plánovaných výdajů získává kraj z předfinancování a na základě průběžných žádostí o platbu. Celkové způsobilé výdaje projektu na plánované aktivity  jsou 4 179 610 Kč, z toho dotace činí 95 % (tj. 3 970 629,50 Kč) a  spoluúčast kraje je 5 %  (208 980,50 Kč). 

Dne 31. 10. 2019 zaslalo MPSV na základě 3. žádosti o platbu dotaci ve výši 526 522,06 Kč.

Vyúčtování zálohy a žádost o zálohu je uvedeno v materiálu RK-35-2019-15, př. 1.

Návrh řešení

Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina předkládá radě kraje k projednání schválení rozpočtového opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 526 522,06  Kč určenou na financování projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve výši 526 522,06 Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 526 522,06 Kč určenou na financování projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“.

Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz