Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-22: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020

RK-35-2019-22.pdf, RK-35-2019-22pr01.doc

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-35-2019-22
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému
Jedná se o návrh na vyhlášení Programu "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020" na zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky podporou rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek. Záměrem je, aby vznikaly souvislé, bezpečné, komfortní a atraktivní koridory pro cykloturistiku a cyklodopravu.
Program "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020" je dle podporovaných oblastí rozdělen do dvou podprogramů a určen především pro veřejný sektor (obce, DSO,…). Nevylučuje ale ani podání žádostí fyzických osob podnikajících a obchodních společností.
Návrh řešení
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu připravil k vyhlášení Program "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020" v celkovém objemu 9 000 tis. Kč zaměřený na podporu obnovy a rozvoj základní infrastruktury pro cykloturistiku a cyklodopravu.
Základní charakteristika a parametry podpory v rámci navržených podprogramů:
A. Projektová dokumentace (1 000 tis. Kč) - zpracování projektové dokumentace cyklostezek včetně studií proveditelnosti cyklotras (maximální možná podpora na jednu žádost je 300 tis. Kč);
B. Cyklotrasy a cyklostezky (8 000 tis. Kč) - údržba, opravy včetně plošných oprav povrchů, celkové rekonstrukce a výstavba komunikací pro cykloturistiku a cyklodopravu a objektů podmiňujících jejich funkci (maximální možná podpora na jednu žádost je 500 tis. Kč, v případě výstavby pak 2 000 tis. Kč).
Oproti výzvě 2019 byl přesunut podprogram zaměřený na doprovodnou infrastrukturu do souběžně připraveného programu "INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020". Dále je navrženo u podprogramu A navýšení maximální možné podpory na jeden projekt z 200 tis. Kč na 300 tis. Kč s ohledem na možnost řešit projektovou přípravu současně pro společné územní a stavební řízení. Minimální požadovaná spoluúčast žadatele v obou podprogramech je stanovena na 40 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ dle materiálu RK-35-2019-22, př. 1. Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.
Stanoviska Odbor regionálního rozvoje
Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02756.
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
usnesením 25/05/2019/Kkcrvv doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“.
Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020".

Návrh usnesení doporučuje
zastupitelstvu kraje:
  • vyhlásit Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ dle materiálu RK-35-2019-22, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz