Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-25: Zrušení veřejné zakázky "Zajištění úklidových služeb"

RK-35-2019-25.pdf, RK-35-2019-25pr01.pdf , RK-35-2019-25pr02.pdf , RK-35-2019-25pr03.pdf , RK-35-2019-25pr04.docx

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-35-2019-25
Název Zrušení veřejné zakázky "Zajištění úklidových služeb"
Zpracoval V. Kotrbová, P. Pavlinec, I. Šmídová
Předkládá I. Šmídová, E. Janoušková
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o zrušení veřejné zakázky "Zajištění úklidových služeb" (dále jen "zakázka"), a to z důvodu změny okolností, za kterých byla veřejná zakázka vyhlášena.

Zakázka byla vyhlášena 30. 10. 2018. Dne 13. 8. 2019 rozhodla Rada Kraje Vysočina o výběru dodavatele ZENOVA services s.r.o., IČO 25051865, k podpisu smlouvy. Proti tomuto rozhodnutí podala firma OLMAN SEVICE s.r.o., IČO 26293102, námitky, jejichž obsah a rozhodnutí o nich je obsažen v přílohách RK-35-2019-25, př. 1 a  RK-35-2019-25, př. 2.

S rozhodnutím o námitkách se společnost OLMAN neztotožnila a podala návrh k přezkoumání úkonů zadavatele na ÚOHS. Obsah návrhu a reakce zadavatele na něj jsou uvedeny v materiálu RK-35-2019-25, př. 3.

ÚOHS rozhodl o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatel s tím, že dle jeho názoru existují 2 rozhodnutí o dodavatele k uzavření smlouvy (velmi stručně řečeno). Námitkami společnosti OLMAN uvedeným v návrhu se nezabýval. 

Další postup ve věci může být tento, Kraj Vysočina opětovně rozhodne o výběru dodavatele ZENOVA, přičemž vzhledem k tomu, že se ÚOHS nevyjádřil ke skutečnostem namítaným společností OLMAN, dá se předpokládat, že z její strany budou opět podány námitky a následně návrh na přezkoumání ÚOHS.

V době od vyhlášení zakázky (je to více než rok) však nastaly nové skutečnosti, které nemohly být promítnuty do původních zadávacích podmínek a které vyžadují zásadní změnu zadávacích podmínek. 

Jsou jimi zejména:

  • Projekt Veřejná doprava Vysočiny, zajištění dispečerského pracoviště (schváleno usnesením 0510/10/2019/RK k 1.7.2019)
  • Projekt Technologické centrum kraje Vysočina - požadavek na zajištění čistoty dle normy ISO 14644-1 minimálně třída 8 (předání technického vybavení zahájeno 31.5.2019).

Bližší podrobnosti změn jsou uvedeny v materiálu RK-35-2019-25, př. 4.

Návrh řešení

Na základě uvedených skutečností a zejména potřeby změny zadávacích podmínek navrhují předkladatelé zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku "Zajištění úklidových služeb" dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu RK-35-2019-25, př. 4.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení ruší

zadávací řízení na veřejnou zakázku "Zajištění úklidových služeb" dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu RK-35-2019-25, př. 4.

Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení, Oddělení hospodářské správy
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz