Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-30: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2020

RK-35-2019-30.pdf, RK-35-2019-30pr01.docx

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-35-2019-30
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2020
Zpracoval M. Beranová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina. Tento projekt je určen pro realizátory projektů dobrovolnických center, popřípadě dobrovolnických center rozšířených o neformální pomoc osobám závislým na pomoci jiné osoby. Podporována bude dobrovolnická pomoc v sociálních službách, popřípadě ve zdravotnických zařízeních s maximální podporou 450 000 Kč na jeden projekt.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program DOBROVOLNICTVÍ 2020 v objemu 3 100 000 Kč, který je součástí materiálu RK-35-2019-30, př. 1. Součástí tohoto materiálu je i vzhledem k odchylkám od schválené vzorové smlouvy i smlouva o poskytnutí dotace.

Dotace z tohoto programu umožní financovat především náklady na koordinátora dobrovolníků, na jejich vyhledávání, zaškolování a administrativu spojenou s touto agendou, na cestovní náhrady a další související výdaje.

Bezplatná laická pomoc v sociálních službách posiluje spolupráci v přirozené komunitě a je přínosná pro pracovníky v sociálních službách, klienty i pro samotné dobrovolníky.

Kraj Vysočina každoročně vyhlašuje tento dotační titul za účelem podpory provozování sítě dobrovolnických center, která s jeho podporou působí na území Kraje Vysočina již od roku 2006.

V roce 2019 byla na území kraje podpořena síť 11 dobrovolnických center, která se zabývala dobrovolnictvím a neformální pomocí, a to částkou 3 096 tis. Kč. V roce 2019 odpracovalo 1 042 dobrovolníků 43 900 dobrovolnických hodin (v tomto souhrnu nejsou uvedeny počty dobrovolníků ani dobrovolnických hodin jednorázové pomoci při organizaci sbírek).

Podporována bude dobrovolnická pomoc v sociálních službách, popřípadě ve zdravotnických zařízeních s maximální podporou 450 000 Kč na jeden projekt, a to ve výši příspěvku až 70 Kč na jednu hodinu předpokládané dobrovolnické práce.

Stanoviska Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina usnesením č. 023/08/2019/Kspp ze dne 8. 11. 2019 doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit program DOBROVOLNICTVÍ 2020.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace – ID:FV02784.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E –  Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Dobrovolnictví 2020.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „DOBROVOLNICTVÍ 2020“ dle materiálu RK-35-2019-30, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz