Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-33: Prodloužení platnosti Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina

RK-35-2019-33.pdf, RK-35-2019-33pr01.doc

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-35-2019-33
Název Prodloužení platnosti Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina
Zpracoval J. Bína, M. Havelková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Na základě § 22, odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byl zastupitelstvem kraje dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0641/07/2015/ZK schválen  dokument s názvem Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2016 - 2019 (dále jen „SPPK). SPPK vycházel z Protidrogové strategie Evropské unie na období 2013 - 2020, Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 - 2018 a navazuje na Strategii protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2012 - 2015.

V současné době vyšším územně samosprávným celkům ukládá § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek provádět protidrogovou politiku a za tím účelem přijímat nejméně jednou za deset let krajskou strategii protidrogové politiky. V roce 2019 byla radou vlády ČR schválena Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním na období 2019 - 2027 (dále jen „NSZ“). Na NSZ 2019 - 2027 navazují Akční plány, které budou zpracovávány vždy na tříleté období.

V roce 2020 bude nově schvalován i Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina, na který je SPPK navázána. Oba dokumenty (SPPK a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina) se vzájemně doplňují, a proto navrhujeme prodloužení platnosti SPPK tak, aby oba materiály mohly být zpracovávány současně. Zároveň navrhujeme schválení obou dokumentů v roce 2020 na tříleté období, a to na roky 2021 - 2023. Prodloužení platnosti SPPK navrhujeme do 31. 12. 2020 s tím, že předpokládaný termín pro schválení nové Strategie protidrogové politiky na období 2021 - 2023 je prosinec 2020. Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2016 - 2020 je přílohou č. 1. Nově vznikající SPPK bude vycházet z NZS na období 2020 - 2027.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout prodloužit platnost Strategie protidrogové politiky do 31. 12. 2020.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout prodloužit platnost Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina
dle materiálu RK-35-2019-33, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz