Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-34: Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022

RK-35-2019-34.pdf, RK-35-2019-34pr01.docx

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-35-2019-34
Název Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022
Zpracoval J. Bína, M. Havelková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Zdravotní postižení lze charakterizovat jako různé dysfunkce organismu (fyzické, smyslové, mentální nebo kombinované), které zasahují negativním způsobem do života jedince a znemožňuje mu tak vykonávat některé činnosti, které mohou být pro zdravého jedince běžné a bezproblémové.

Ústavní pořádek České republiky respektive Listina základních práv a svobod deklaruje, že: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ Společnost je povinna vytvořit takové prostředí, které umožňuje svobodu a rovnost všem, tedy i osobám se zdravotním postižením, kteří se setkávají s různými překážkami. Odbourávání takovýchto bariér  pro usnadnění přístupu zdravotně postižených osob do společnosti je nadresortní záležitost, která vyžaduje komplexní spolupráci. Takovým systémovým řešením je pro Kraj Vysočina Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením. Tento dokument, klade důraz na komplexní přístup k řešení kvality života občanů se zdravotním postižením s důrazem na úzkou spolupráci Kraje Vysočina. Dokument byl konzultován a aktualizován  se zástupci odborů a samostatných oddělení krajského úřadu Kraje Vysočina a koordinátorem Národní rady osob se zdravotním postižením Kraje Vysočina. Postup  byl takový, že byl rozeslán text stávajícího plánu odborům a oddělením nesoucím odpovědnost za některé z nich se žádostí o podání připomínek nebo podnětů k úpravám a k rozšíření plánu. Oproti stávajícímu dokumentu nedošlo k žádnému výraznému rozšíření.

Návrh řešení

Z důvodu rozvoje spolupráce s NRZP odbor sociálních věcí navrhuje schválit Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 – 2022 dle materiálu RK-35-2019-34, př. 1. Krajský plán je zpracován na tříleté období a v roce 2021 bude zahájena jeho aktualizace a úpravy dokumentu na následující období.

Stanoviska Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

doporučuje

usnesením č. 024/08/2019/Kspp radě kraje Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022 dle materiálu Kspp-08-2019-05, př. 1 ke schválení.

 

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022 dle materiálu RK-35-2019-34, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz