Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-36: Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

RK-35-2019-36.pdf, RK-35-2019-36pr01.pdf , RK-35-2019-36pr02.pdf , RK-35-2019-36pr03.pdf , RK-35-2019-36pr04.pdf , RK-35-2019-36pr05.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-35-2019-36
Název Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 5
Popis problému

Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0729/08/2018/ZK dne 11. 12. 2018 byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019. Na kapitole Doprava byly schváleny finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (dále jen KSÚSV), příloha D1 Silnice II. a III. třídy a mosty, část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (dále jen "příloha D1A") ve výši 250 000 000 Kč (ÚZ 13). Dále bylo usnesením č. 0301/04/2019/ZK ze dne 18. 6. 2019 schváleno financování nově zařazených oprav silnic II. a III. tříd a oprav mostů do přílohy D1A rozpočtu kraje (částka 75 000 000 Kč, ÚZ 999). Z důvodu vzniklých úspor při realizaci staveb žádá KSÚSV dopisem, který je přílohou RK-35-2019-36, př. 1, o zařazení jmenovitých akcí kvůli možnosti dočerpání finančních prostředků dle jednotlivých ÚZ. Dále dochází k aktualizaci předpokládaných finanční nákladů u jednotlivých akcí dle stavu k datu žádosti. Navrhované změny přílohy D1A (ÚZ 13) jsou pro přehlednost vyznačeny v příloze RK-35-2019-36, př. 2. Aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D1A (ÚZ 13) je přílohou RK-35-2019-36, př. 3. Stejně tak navrhované změny přílohy D1A (ÚZ 999) jsou pro přehlednost vyznačeny v příloze RK-35-2019-36, př. 4. Aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D1A (ÚZ 999) je přílohou RK-35-2019-36, př. 5

Celkový finanční objem příloh D1A rozpočtu kraje zůstává nezměněn.

Usnesením č. 0316/06/2019/RK schválila rada kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 26. 2. 2019, č. 01/19 (dále jen „Pravidla“). Dle Čl. 7 Pravidel je ředitel příspěvkové organizace povinen činnost příspěvkové organizace plánovat, plány činnosti aktualizovat a předkládat zřizovateli ke schválení.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A dle materiálu RK-35-2019-36, př. 2 a RK-35-2019-36, př. 4 a dále vzít na vědomí aktualizovanou přílohu D1A  dle materiálu RK-35-2019-36, př. 3 a RK-35-2019-36, př. 5.

Tyto změny  umožní KSÚSV vyčerpat účelově určené příspěvky, s různým účelovým znakem, schválené dle jednotlivých usnesení zastupitelstva. Navrhované změny nevyvolají v roce 2019 požadavek na zvýšení finančních prostředků na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV (příloha D1A rozpočtu kraje).

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-35-2019-36, př. 2 a RK-35-2019-36, př. 4;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-35-2019-36, př. 3 a RK-35-2019-36, př. 5;

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 19. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz