Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-40: Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pacov pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/128 Pacov - průtah, PD

RK-35-2019-40.pdf, RK-35-2019-40pr01.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-35-2019-40
Název Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pacov pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/128 Pacov - průtah, PD
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Mezi připravované investiční akce je zařazena stavba II/128 Pacov - průtah. Předmět veřejné zakázky na projektové práce  je rozdělen pro jednotlivé zadavatele tj. Kraj Vysočina (rekonstrukce silnice II/128 v průtahu města Pacov včetně rekonstrukce křižovatky se silnicí III/1296 a křižovatky se silnicí II/129, napojení na místní komunikace, sjezdy, vpusti, odvodnění vozovky včetně napojení a dešťové kanalizace, přechodné a trvalé dopravní značení) a město Pacov (rekonstrukce chodníků, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, veřejné osvětlení, parkovací stání, trasa chrániček metropolitní sítě, trvalé dopravní značení, veřejná zeleň). Společný postup zadavatelů umožní lepší návaznost projektové dokumentace a budoucí realizace. Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá ust. § 7 odst. 1) a 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje, před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/128 Pacov - průtah, PD,  rozhodnout uzavřít s městem Pacov smlouvu o společném postupu zadavatelů, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky (viz RK-35-2019-40, př. 1). S ohledem na převažující rozsah plánovaných činností bude funkci vedoucího zadavatele plnit Kraj Vysočina.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Pacov dle materiálu RK-35-2019-40, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz