Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-45: Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“

RK-35-2019-45.pdf, RK-35-2019-45pr01.pdf

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-35-2019-45
Název Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává uzavření darovací smlouvy na pozemek zastavěný silnicí II/602 po dokončení stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“.

Kraj Vysočina zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství byl v roce 2017 investorem stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“. Vlastní stavba spočívala v odfrézování živičných vrstev, lokálních výměnách podkladových vrstev a v pokládce nového povrchu. Zároveň došlo k úpravě odvodnění tělesa silnice a opravě propustků.

Pozemky zastavěné touto stavbou se nacházejí ve vlastnictví více subjektů. Všichni vlastníci dotčení trvalým záborem stavby byli po jejím dokončení osloveni s žádostí o převod těchto pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina.

Jedním z dotčených vlastníků je i statutární město Jihlava, které bylo dne 11. 4. 2018 požádáno o darování pozemku par. č. 91/10 – ostatní plocha, silnice o výměře 187 m2 v k. ú. Hosov a dále dle GP č. 374-106/2017 nově oddělených pozemků par. č. 475/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 126 m2 a par. č. 475/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. Pístov u Jihlavy. Všechny 3 pozemky jsou zastavěny náspem tělesa silnice II/602.

V červnu 2019 obdržel OM emailem sdělení, že Majetková komise Rady města Jihlavy na svém 10. jednání dne 21. 5. 2019 projednala žádost Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového o darování pozemků po dokončení stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“ ze dne 11. 4. 2018 a doporučila Kraji Vysočina darovat pozemek par. č. 475/5 v k. ú. Pístov u Jihlavy a po vybudování plánované cyklostezky jednat o darování zbývajících požadovaných pozemků.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem dle GP č. 374-106/2017 nově oddělený pozemek par. č. 475/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina.

Tímto převodem dojde k majetkoprávnímu vypořádání části silnice II/602.

Tento materiál předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek do vlastnictví kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem část pozemku par. č. 475/3 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava, dle GP č. 374-106/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 475/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlavy do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz