Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-50: Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radkov u Telče a obci Radkov

RK-35-2019-50.pdf, RK-35-2019-50pr01.xls , RK-35-2019-50pr02.xls , RK-35-2019-50pr03.pdf , RK-35-2019-50pr04.xls , RK-35-2019-50pr05.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-35-2019-50
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radkov u Telče a obci Radkov
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 5
Popis problému

Tento materiál projednává majetkoprávní vypořádání úseku silnice č. III/40618 v k. ú. Radkov u Telče a obci Radkov.

Na odbor majetkový se obrátil zástupce Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace se sdělením, že skutečný průběh části silnice č. III/40618 v obci Radkov neodpovídá stavu vedeném v katastru nemovitostí. Při posouzení dané lokality dle interních mapových dokladů vyplynulo, že tato situace skutečně vyžaduje nápravu a z tohoto důvodu byl vypracován geometrický plán č. 154-277/2011, který dané území a průběh komunikace upřesnil.

Některé pozemky, které jsou zastavěny silnicí jsou ve vlastnictví fyzických osob a některé jsou ve vlastnictví obce Radkov. Již dříve OM, na základě usnesení 0970/21/2012/RK, tuto věc řešil, avšak z důvodu reorganizačních změn u jedné z právnických osob a taktéž z důvodu pohybu výkupních cen se nepodařilo problematiku dořešit. Uvedené usnesení bylo tedy zrušeno od samého počátku usnesením 1377/23/2019/RK a z těchto důvodů je tedy předkládán tento nový materiál.

Pozemky ve vlastnictví obce, které Kraj Vysočina požaduje nabýt darem od obce Radkov, jsou uvedeny v materiálu RK-35-2019-50, př. 1 (výměra celkem 84 m2).

Pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina, které obec Radkov požaduje nabýt darem od Kraje Vysočina, jsou uvedeny v materiálu RK-35-2019-50, př. 2 (výměra celkem 3010 m2).

Pozemek ve vlastnictví fyzické osoby, který má Kraj Vysočina v úmyslu vykoupit, je uveden v materiálu RK-35-2019-50, př. 3 (výměra celkem 11 m2). Kupní cena je navržena dohodou ve výši 125 Kč/m2.

Pozemky ve vlastnictví České republiky – právo hospodaření pro Povodí Moravy, s.p., které má Kraj Vysočina v úmyslu také vypořádat, jsou uvedeny v materiálu RK-35-2019-50, př. 4 (výměra přibližně 700 m2). Na tyto pozemky bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene a úplata za zřízení věcného břemene bude provedena dle interních směrnic této státní organizace (odhad 15 - 20 Kč/m2).

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Radkov vzájemné darovací smlouvy a sjednotit tak vlastnictví jednotlivých pozemků a stavby silnice. Návrh je v souladu s čl. II, odst. 2 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina. Dále odbor majetkový navrhuje zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemků na jejichž pozemcích se stávající komunikace nachází (fyzické osoby a ČR – Povodí Moravy, s.p.)

Návrh usnesení předpokládá:

  • rozhodnout zveřejnit na úřední desce záměr darování a prodeje pozemků dle materiálů RK-35-2019-50, př. 2;
  • rozhodnout uzavřít s Českou republikou – Povodí Moravy, s.p. smlouvu o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-35-2019-50, př. 4 za interních podmínek tohoto státního podniku. Přibližná výměra věcného břemene bude asi 700 m2.
  • doporučit zastupitelstvu kraje nabýt darem pozemky dle materiálu RK-35-2019-50, př. 1 z vlastnictví obce Radkov do vlastnictví Kraje Vysočina (výměra 84 m2);
  • doporučit zastupitelstvu kraje převést darem pozemky dle materiálu RK-35-2019-50, př. 2 z vlastnictví obce Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radkov (výměra 3010 m2);
  • doporučit zastupitelstvu kraje nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek z vlastnictví fyzické osoby dle materiálu RK-35-2019-50, př. 3 za navrhovanou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2 (výměra 11 m2).
Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH s majetkovým vypořádáním souhlasí.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

s majetkovým vypořádáním souhlasí.

Návrh usnesení rozhoduje
  • zveřejnit záměr darování pozemků do vlastnictví obce Radkov v rozsahu dle materiálu RK-35-2019-50, př. 2;
  • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného a Českou republikou – Povodím Moravy, s.p. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-35-2019-50, př. 4 za cenu dle interních podmínek tohoto státního podniku;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-35-2019-50, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina z vlastnictví obce Radkov;
  • převést darem pozemky dle materiálu RK-35-2019-50, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radkov;
  • nabýt pozemek dle materiálu RK-35-2019-50, př. 3 z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz