Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-51: Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov - Lukavec, stavba 1“

RK-35-2019-51.pdf, RK-35-2019-51pr01.pdf , RK-35-2019-51pr02.pdf , RK-35-2019-51pr03.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-35-2019-51
Název Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov - Lukavec, stavba 1“
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj Vysočina je investorem stavby - akce „II/128 Pacov - Lukavec, stavba 1“. Jedná se o z části novostavbu a z části rekonstrukci silnice II/128 v úseku mezi městysem Lukavec a obcí Salačova Lhota. Nové úseky komunikace jsou v místech zlepšení směrových poměrů původní trasy silnice II/128. V rámci záměru dojde také ke sjednocení šířkového uspořádání komunikace na návrhovou kategorii S 7,5/50-60, tedy k rozšíření zpevnění stávající vozovky o 1 m. Jedná se o liniovou stavbu. Začátek úseku je napojen na plánovaný obchvat Lukavce v blízkosti lokality Pazderák. Konec úseku je v místě napojení na plánovaný obchvat obce Salačova Lhota. Délka stavby je 3,53033 km. Odbor majetkový zadal v souladu s projektovou dokumentací vypracování geometrických plánů. Tyto geometrické plány vyhotovila firma 5PGEO Humpolec,  pod č. pl. 213 - 108/2019 pro k. ú. Salačova Lhota a č. pl. 101 - 108/2019 pro k. ú. Týmova Ves.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje k zajištění majetkoprávní přípravy doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v k. ú. Salačova Lhota a k. ú. Týmova Ves, potřebné jako trvalý zábor pro stavbu „II/128 Pacov - Lukavec, stavba 1“ z vlastnictví fyzických a právnických osob do vlastnictví kraje Vysočina, a to v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-35-2019-51, př. 1RK-35-2019-51, př. 2. Kupní cena bude navrhována vlastníkům ve výši 125 Kč/m2 s navýšením o cenu porostů náhrad za předčasné smýcení a škody na porostech.

S ohledem na to, že může dojít k situace, že se nepodaří dosáhnout dohodou přechodu vlastnického práva k dotčeným pozemkům z důvodu nesouhlasu vlastníků s prodejem pozemků, je v takovém případě předpokládáno postupovat v souladu se zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů. Předmětná stavba je vymezena v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-35-2019-51, př. 1 a RK-35-2019-51, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
  • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálů RK-35-2019-51, př. 1 a RK-35-2019-51, př. 2 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz