Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-52: Předání nemovitých věci do hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

RK-35-2019-52.pdf, RK-35-2019-52pr01.doc

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-35-2019-52
Název Předání nemovitých věci do hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Nováková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o předání nemovitého majetku do hospodaření příspěvkové organizaci  Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického 4843/61, 586 01 Jihlava, IČ 47366630.

V rámci projektu "Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV" byl Kraj Vysočina investorem stavby školícího a vzdělávacího střediska v areálu ZZS KV na pozemku parc.č. 1040/7 v k.ú. Horní Kosov.

Po dokončení předmětné stavby je záměrem předat nemovitý a movitý majetek do správy příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, a to v tomto rozsahu:

- stavba výukového a vzdělávacího střediska,

- stavba oplocení,

- stavba komunikací/zpevněných ploch,

- movité věci.

Dodatek ke zřizovací listině řeší mimo výše uvedené také změny v číslování a výměrách pozemků, které byly předmětnou stavbou dotčeny, a po dokončení stavby geodeticky zaměřeny a zaneseny do dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2162-19333/2019.

Stávající pozemek p.č. 1040/7 je zapsán v katastru nemovitostí na LV 1304 pro obec Jihlava a k.ú. Horní Kosov, jako výlučné vlastnictví Kraje Vysočina, s právem hospodaření svěřeným pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, kterým se upraví a zpřesní rozsah majetku předaného do hospodaření. Dodatek ZL bude předložen k zápisu do katastru nemovitostí.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví nemá k návrhu usnesení námitek.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2019-52, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz